Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Chyby pri platení poistného na Sociálne poistenie

Sociálne poistenie

Každý zamestnávateľ zamestnávajúci zamestnancov má určité záväzky voči Sociálnej poisťovni, ktoré musí dodržiavať.

Najčastejšie chyby, ktoré vykonáva zamestnávateľ sme spomínali už v článku Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou.

Viete aké ďalšie chyby sa zamestnávateľ dopúšťa pri platení poistného na sociálne poistenie, ktoré eviduje a dáva do pozornosti Sociálna poisťovňa?

Oneskorené zaplatenie poistného

Zamestnávateľ je povinný zaplatiť poistné na sociálne poistenie do dňa splatnosti.

Nezaplatenie poistného

Zamestnávateľovi, ktorý neplatí poistné na sociálne poistenie, SP toto poistné predpíše a taktiež mu predpíše aj penále. Ak zamestnávateľ aj napriek predpísanému poistnému, resp. penále toto poistné a penále nezaplatí, nasleduje vymáhanie pohľadávky prostredníctvom exekútora.

Platenie poistného v nesprávnej sume

Platenie poistného v nižšej alebo vo vyššej sume v dôsledku zle vypočítaného vymeriavacieho základu. Hlavnými príčinami zle vypočítaného vymeriavacieho základu je najmä neprihliadanie na vylúčenú, resp. prerušenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie a priznanie niektorej z dôchodkových dávok.

Neuvedenie symbolu pri platbe

Neuvedenie variabilného symbolu a špecifického symbolu pri platení poistného, penále a pokuty zamestnávateľom.

Variabilný symbol je číslo zamestnávateľa, ktoré mu pridelila Sociálna poisťovňa.

Špecifický symbol označuje obdobie, ku ktorému patrí platba.

  • Pri pravidelnom príjme v tvare MMRRRR alebo v tvare RRRRMM (napr. za september 2014 je v tvare 092014 alebo v tvare 201409).
  • Pri nepravidelnom príjme v tvare XX99RRRR, kde XX je mesiac, v ktorom boli zúčtované príjmy, predtlač 99 a RRRR je rok, v ktorom boli príjmy zúčtované. Pri skončení dohody s právom na nepravidelný príjem je číslo VPP v tvare XX99RRRR, pričom XX je číselné označenie mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa skončila dohoda s právom na nepravidelný príjem, predtlač 99 a RRRR je príslušný kalendárny rok.
  • Pri platení poistného na penále a pokuty predpísaných rozhodnutím SP je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia o predpísaní dlžnej sumy.