Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Daň z príjmu
Čo nás čaká v roku 2015?

Návrh dane z príjmu

Letnú uhorkovú sezónu rozvíril návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý by mal vstúpiť do platnosti od 1.1.2015. Novela prináša množstvo zmien, ktoré zasiahnu všetkých daňovníkov, ale hlavne stredné a malé firmy a tiež zamestnancov.

Prinášame stručný prehľad navrhovaných zmien:

 • Zmeny v odpisovaní hmotného majetku:
  • Rozšírenie odpisových skupín zo 4 na 6 skupín
  • Zmeny v odpisovaní luxusných automobilov nad 48 000 €
  • Zrušenie leasingovej formy odpisovania
  • Obmedzenie zrýchleného odpisovania
  • Obmedzenie daňových odpisov pri paušálnych výdavkoch na pohonné hmoty
  • Zmeny v prerušení odpisovania
 • Odpočet nákladov na výskum a vývoj – tzv. „super odpočet“
 • Zrážková daň na peňažné a nepeňažné plnenia od farmaceutických firiem
 • Obmedzenie daňových výdavkov za zostatkovú cenu predaného majetku
 • Obmedzenie na 80% všetkých daňových výdavkov na vozidlo, pri ktorom sa uplatňujú paušálne výdavky na pohonné hmoty
 • Zmeny v odpočítavaní daňovej straty
 • Úprava daňových výdavkov pre členské príspevky
 • Zmluvné pokuty a úroky z omeškania nebudú daňovými výdavkami
 • Zrušenie daňových výdavkov pri tvorbe niektorých rezerv
 • Zmeny v posudzovaní daňových výdavkov až po zaplatení
 • Zmena definície poslednej známej daňovej povinnosti
 • Zmeny v platení preddavkov pri hospodárskom roku
 • Upravovanie výšky daňového bonusu ku 1. januáru a nie ku 1. júlu zdaňovacieho obdobia

Dá sa očakávať, že ak budú navrhované zmeny schválené, daňové zaťaženie daňovníkov sa zvýši a tvorcovia ekonomických programov sa znovu riadne zapotia.