Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus je forma daňového zvýhodnenia určená daňovníkovi, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa podľa Zákona o prídavku na dieťa. Špecifikom tohto daňového zvýhodnenia je, že nárok naň môže vzniknúť aj v prípade, že daňovníkovi nebola vypočítaná žiadna daň. K takejto situácii dochádza v prípade, že zdaniteľný príjem daňovníka je tak nízky, že po odpočítaní poistného a nezdaniteľnej časti základu dane je základ dane nulový, a teda aj daň nulová. Vtedy sa daňový bonus daňovníkovi vyplatí. To je rozdiel oproti nezdaniteľnej časti základu dane, kedy táto len znižuje základ dane, a ak aj je zdaniteľný príjem nižší ako nezdaniteľná časť základu dane, základ dane aj daň budú nulové, t.j. nebude sa nič vyplácať.

Nárok, spôsob vyplácania a výšku daňového bonusu upravuje Zákon o dani z príjmov v § 33. Nárok na daňový bonus má každý daňovník, ktorý:

  • dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, alebo dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal čiastkový základ dane. Pri mesačnom uplatňovaní daňového bonusu vo výpočte mzdy je to v roku 2022 suma najmenej 323 €. Pri ročnom uplatňovaní daňového bonusu v ročnom zúčtovaní dane, alebo v daňovom priznaní za rok 2022 to bude suma najmenej 3876 €. Ak zamestnanec v niektorom z mesiacov nedosiahol zdaniteľný príjem aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy (napr. z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti), daňový bonus sa v takomto mesiaci neuplatní. Ak však zdaniteľné príjmy zamestnanca dosiahnu za rok sumu 6-násobku minimálnej mzdy, môže si zamestnanec v ročnom zúčtovaní dane, resp. pri podaní daňového priznania, tento „omeškaný“ daňový bonus uplatniť dodatočne. Pri posudzovaní, či daňovník splnil podmienku príjmu na uplatnenie daňového bonusu, sa príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti nespočítavajú. Nárok na daňový bonus majú aj daňoví nerezidenti. Podmienkou je, že príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky tvoria najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka,
  • vyživuje nezaopatrené dieťa žijúce s ním v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa Zákona o prídavku na dieťa, alebo plnoleté nezaopatrené dieťa podľa Zákona o prídavku na dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, 
  • preukáže nárok na daňový bonus príslušnými dokladmi. V prípade, ak si daňový bonus uplatňuje u svojho zamestnávateľa zamestnanec, môže sa rozhodnúť, či si ho uplatní už v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo po jeho skončení. V priebehu zdaňovacieho obdobia si môže nárok na daňový bonus uplatniť vždy na začiatku roka (do konca januára) alebo kedykoľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to podpisom tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. Okrem podpisu tohto tlačiva je zamestnanec povinný preukázať nárok aj príslušnými dokladmi (rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy, resp. potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa). Potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa sa nepredkladá zamestnávateľovi podľa § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, ak sa dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území SR. Zamestnanec predloží len údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia dieťaťa potrebné na účel overenia statusu žiaka alebo študenta. Potvrdenie o návšteve školy v papierovej podobe predkladá zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý nie je zamestnávateľom podľa osobitného predpisu, teda je napr. fyzická osoba, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a pod.. V prípade, ak si nárok na daňový bonus uplatňuje zamestnanec - rezident SR aj nerezident SR - u správcu dane, je to vždy po skončení zdaňovacieho obdobia, a to vyplnením príslušných časti daňového priznania a doložením dokladov k tomuto priznaniu, ktoré preukazujú oprávnenosť nároku na daňový bonus. Zamestnanec s príjmami len zo závislej činnosti alebo daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmov podávajúci daňové priznanie na účely uplatnenia daňového bonusu nebude správcovi dane predkladať potvrdenie o návšteve školy pri dennom štúdiu na strednej či vysokej škole v SR. Potvrdenie o návšteve školy bude prikladať len v prípade štúdia v zahraničí.

Suma daňového bonusu sa zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšuje suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. S účinnosťou od 1.7.2021 platia 3 rôzne sumy daňového bonusu podľa veku dieťaťa

  • deti od 15 do 25 rokov veku majú nárok na základnú sumu daňového bonusu, čo je v roku 2022 suma 23,57 Eur,
  • deti od 6 do 15 rokov veku majú nárok na daňový bonus vo výške 1,85-násobku základnej sumy, čo je v roku 2022 suma 43,60 Eur. To neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu (§ 4 ods. 3 písm. c) Zákona o dotáciách). Daňovník vyživujúci dieťa vo veku od 6 do 15 rokov má možnosť rozhodnúť sa, či bude poberať daňový bonus  podľa § 33 ods. 1 písm. c) Zákona o dani z príjmov, alebo si bude uplatňovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) Zákona o dotáciách, pričom ak sa na dieťa poskytuje predmetná dotácia, daňovníkovi nárok na daňový bonus zanikne,
  • deti do 6 rokov veku majú nárok na dvojnásobok základnej sumy, čo je v roku 2022 suma 47,14 Eur.

Poslednýkrát si daňovník môže uplatniť daňový bonus vo výške 1,85-násobku základnej sumy daňového bonusu za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, a daňový bonus vo výške dvojnásobku základnej sumy daňového bonusu za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku.