Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dobrovoľnícka činnosť

Dobrovoľnícka činnosť

Podmienky výkonu dobrovoľníckej činnosti sú upravené zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej uvedeným zákonom).

Dobrovoľníkom je v zmysle § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení (ďalej zákon) fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom. Jedná sa najmä o činnosť v oblasti zdravotnej, sociálnej, ekologickej, humanitnej a výchovnej.

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti podľa § 6 uvedeného zákona musí mať v prípade výkonu v cudzine vždy písomnú formu, v prípade výkonu činnosti v SR zákon pripúšťa aj ústnu formu, v tom prípade musí byť medzi zmluvnými stranami dohodnuté miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti. Ak je zmluva uzatvorená písomne, musí v zmysle § 6 ods. 2 uvedeného zákona obsahovať najmä:

  • a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a adresu bydliska dobrovoľníka, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu,
  • b) označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti s uvedením názvu, sídla, identifikačného čísla a fyzickej osoby oprávnenej konať za právnickú osobu alebo mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu, ak je prijímateľom dobrovoľníckej činnosti fyzická osoba,
  • c) miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
  • d) materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä spôsob stravovania a ubytovania dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti, alebo poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia,
  • e) dôvody a spôsob predčasného skončenia dobrovoľníckej činnosti,
  • f) iné údaje o dôležitých skutočnostiach, ktoré sú pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nevyhnutné, a ktoré sú preventívne z hľadiska ochrany života alebo zdravia dobrovoľníka, najmä vykonanie inštruktáže, výcviku, školenia alebo inej odbornej prípravy, umožnenie styku s kontaktnou osobou prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

V zmysle zákona sú vysielajúca organizácia ako aj prijímateľ dobrovoľníckej činnosti povinní zabezpečiť plnenie povinností a opatrení v zmysle § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení (ďalej zákon o BOZP) v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti tak, aby dobrovoľnícku činnosť dobrovoľník vykonával v podmienkach neohrozujúcich jeho život a zdravie vzhľadom na druh a povahu dobrovoľníckej činnosti. Ak je na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti potrebné osobitné vybavenie alebo oblečenie, najmä pracovný odev a iné osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky, prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný ich zabezpečiť dobrovoľníkovi pred začatím vykonávania dobrovoľníckej činnosti, ak ich nezabezpečila vysielajúca organizácia.

V prípade vzniku pracovného úrazu dobrovoľníka postupuje prijímateľ dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia tak isto, ako keby sa úraz prihodil jeho zamestnancovi. Bližšie povinnosti v prípade vzniku pracovného úrazu sú uvedené v § 17 zákona o BOZP a zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze v § 195 zákona č. 311/2001 Z. z. – zákonník práce.

Zdroj: Inšpektorát práce