Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dodanie stavebných prác pred 1.1.2016 – oprava základu dane

Dodanie stavebných prác pred 1.1.2016 – oprava základu dane

Dodanie stavebných prác pred 1.1.2016 – oprava základu dane

Ak vznikla platiteľovi dane daňová povinnosť z dodania stavebných prác pred 1.1.2016, t.j. na dodanie sa uplatnil bežný režim zdanenia podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, aj na opravu základu dane a na opravu odpočítanej dane po 1.1.2016 sa použije tento režim. Opravu základu dane a dane vykoná platiteľ dane, ktorý bol osobou povinnou platiť daň z dodania stavebných prác podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH platného do 31.12.2015 a rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou uvedie dodávateľ, platiteľ dane, do svojho daňového priznania v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona o DPH.

Príklad:

Platiteľ dane A vykonal v roku 2015 pre platiteľa dane B kompletnú inštaláciu rozvodov plynu v rámci rekonštrukcie polyfunkčnej budovy v SR v dohodnutej cene 18 000 € (vrátane DPH). Inštalačné práce (divízia 43 sekcie F klasifikácie CPA) boli ukončené a odovzdané dňa 20.12.2015 a platiteľ dane A vyhotovil pre platiteľa B za dodané práce faktúru vo výške 18 000 € (základ dane 15 000 € a daň z pridanej hodnoty 3 000 €). Dňa 10.januára 2016 sa uskutočnilo reklamačné konanie, na základe ktorého platiteľ dane A znížil cenu dodaných stavebných prác o 10 %, t.j. o 1 800 € a dňa 31. januára 2016 vyhotovil opravnú faktúru (dobropis) vo výške 1 800 € (základ dane 1 500 € a DPH 300 €).

Platiteľ dane A je povinný uviesť rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane (15 000 mínus 13 500) vo výške 1 500 € a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou (3 000 mínus 2 700 ) vo výške 300 € do daňového priznania za zdaňovacie obdobie január 2016, v ktorom vyhotovil doklad o oprave základu dane.

Ak vznikne po 1.1.2016 niektorá zo skutočností podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH v súvislosti s plnením, pri ktorom vznikla daňová povinnosť dodávateľovi pred 1.1.2016 z dôvodu dodania čiastkového plnenia alebo z dôvodu prijatia platby pred dodaním stavebných prác v bežnom režime a zároveň aj v súvislosti s plnením, pri ktorom vznikla daňová povinnosť po 1.1.2016 a vzhľadom k charakteru plnenia (napr. čiastkové dodanie stavby) je vylúčené priradenie zníženia alebo zvýšenia ceny ku konkrétnemu čiastkovému dodaniu, tak je možné vykonať opravu základu dane pomernou časťou v bežnom režime a pomernou časťou v režime prenosu daňovej povinnosti v pomere, v akom vznikla daňová povinnosť v bežnom režime a v akom vznikla daňová povinnosť v režime prenosu daňovej povinnosti. Z opravnej faktúry musí byť zrejmé, či sa zníženie ceny alebo zvýšenie ceny vzťahuje k dodaniu, pri ktorom vznikla daňová povinnosť pred 1.1.2016 alebo k dodaniu po 1.1.2016. Platiteľ dane môže vykonať opravu dane pri znížení základu dane maximálne do výšky dane, ktorú uplatnil a odviedol pri dodaní stavebných prác.

Zdroj: Finančná správa SR