Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dodržiavanie liečebného režimu môže dať skontrolovať aj zamestnávateľ

Dodržiavanie liečebného režimu môže dať skontrolovať aj zamestnávateľ

Dodržiavanie liečebného režimu môže dať skontrolovať aj zamestnávateľ

Podnet na kontrolu dodržiavania liečebného režimu zamestnancov počas ich dočasnej pracovnej neschopnosti môže dať Sociálnej poisťovni aj ich zamestnávateľ. Ak má zamestnávateľ podozrenie, že jeho práceneschopný zamestnanec porušuje liečebný režim, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o vykonanie takejto kontroly. Podnet možno zaslať pobočke alebo ústrediu Sociálnej poisťovne (fyzicky do podateľne, poštou alebo prostredníctvom elektronickej podateľne na adresu: podatelna@socpoist.sk). Zamestnanci príslušnej pobočky vykonávajú kontrolu v byte poistenca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa poistenec zdržuje. Ak Sociálna poisťovňa skontroluje takéhoto zamestnanca, o výsledku kontroly následne informuje zamestnávateľa.

Ak Sociálna poisťovňa zistí porušenie liečebného režimu, poistenec stráca nárok na výplatu nemocenskej dávky. Jej výplatu Sociálna poisťovňa zastaví odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti (najviac v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom).

Zdroj: Sociálna poisťovňa