Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dôležité zákony z pohľadu zamestnávateľa

Ak pri spracovaní personalistiky a miezd narazíte na nejasné otázky, viete na ktorý zákon sa obrátiť a prečo? Ktorý zákon Vám poskytne tieto informácie?

Ponúkame stručný prehľad tých najdôležitejších, s ktorými sa pri spracovávaní personalistiky a miezd môžete stretnúť a ktoré Vám prinesú užitočné informácie.

Zákonník práce

Definuje najdôležitejšie pojmy vyplývajúce zo vzťahu zamestnávateľ vs. zamestnanec, otázky týkajúce sa povinnosti pracovnej zmluvy, pracovného času, dovolenky, mzdy, prekážok v práci a sociálnej politiky, ktorá sa zaoberá hlavne stravovaním zamestnancov, materskou a rodičovskou dovolenkou.

Zákon o zdravotnom poistení

Venuje sa predovšetkým témam ako sú: kto je poistenec podľa tohto zákona, kedy vzniká a zaniká verejné zdravotné poistenie, kto sú platitelia poistného, aká je sadzba poistného, vymeriavací základ, oznamovacie povinnosti a povinnosti platiteľa poistného a zdravotnej poisťovne.

Zákon o sociálnom poistení

Zameriava sa na otázky ohľadom rozsahu poistenia, kto je na účely tohto zákona zamestnávateľ, kto zamestnanec, aké dávky sú poskytované z nemocenského, dôchodkového, úrazového, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti, vznikom a zánikom poistenia, aká je sadzba do príslušných fondov poistenia a otázky týkajúce sa vymeriavacích základov do fondov.

Zákon o dani z príjmov

Zákon sa venuje dani z príjmov fyzických osôb alebo právnických osôb, spôsobu a vyberania dane. Z pohľadu dane FO je dôležité čo tvorí predmet dane, základ dane, aké sú príjmy zo závislej činnosti, príjmy od dane oslobodené a nezdaniteľné časti základu dane.

Ďalšie dôležité zákony

 • Zákon o cestovných náhradách
 • Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Zákon o ochrane osobných údajov
 • Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
 • Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Zákon o minimálnej mzde
 • Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 • Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
 • Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zákon o sociálnom fonde
 • Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
 • Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov