Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dopady zvýšenia minimálnej mzdy od 1.1.2019 na niektoré mzdové konštanty

Dopady zvýšenia minimálnej mzdy od 1.1.2019 na niektoré mzdové konštanty

Na základe ustanovení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 sa platnosťou od 1.1.2019 zvyšuje suma minimálnej mzdy:

  • u mesačne odmeňovaného zamestnanca na sumu 520 eur za mesiac;
  • a u hodinovo odmeňovaného zamestnanca na sumu 2,989 eura za hodinu.

Táto veličina však nepredstavuje len minimálnu úroveň príjmu, ktorý je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytovať za vykonanú prácu. Ovplyvňuje viaceré veličiny vstupujúce do výpočtu mzdy zamestnanca.

Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas a za prácu vo sviatok

Zamestnancovi odmeňovanému podľa Zákonníka práce (ďalej len ZP) patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku (§ 121 ods. 1 ZP).

Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku (§ 122 ods. 1 ZP).

Ak je priemerný zárobok zamestnanca nižší ako minimálna mzda, na ktorú by zamestnancovi vznikol nárok v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla potreba priemerný zárobok použiť, zvýši sa priemerný zárobok na sumu zodpovedajúcu tejto minimálnej mzde. Ak u zamestnávateľa nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve a priemerný zárobok zamestnanca je nižší ako príslušný minimálny mzdový nárok, zvýši sa priemerný zárobok na sumu zodpovedajúcu tomuto minimálnemu mzdovému nároku (§ 134 ods. 5 ZP).

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

Za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi od 1.5.2018 mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a od 1.5.2019 najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (§ 122a ods. 1, § 252m písm. a) bod 1. ZP).

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť v kolektívnej zmluve, alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však od 1.5.2018 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a od 1.5.2019 najmenej 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (§ 122a ods. 2, § 252m písm. a) bod 2. ZP).

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa začína deň pracovného pokoja hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku (§ 95 ZP). Ak teda prvá ranná zmena v pracovnom týždni začína o 6:00 hod, tak sobota, a teda aj nárok na mzdové zvýhodnenie za sobotu, začína v sobotu od 6:00 hod a trvá do nedele do 6:00 hod. Obdobne je to u mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok a za prácu v nedeľu.

UPOZORNENIE: Všetky mzdové zvýhodnenia, ktoré vychádzajú zo sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu vychádzajú z sumy určenej pre 40-hodinový ustanovený týždeň, teda od 1.1.2019 zo sumy 2,989 €/hod, a to bez ohľadu na to, aký je ustanovený pracovný čas na pracovisku, resp. či zamestnanec pracuje na skrátený pracovný úväzok. Inými slovami, všetci zamestnanci majú nárok na rovnakú sumu hodinovej sadzby mzdového zvýhodnenia bez ohľadu na ustanovený týždenný pracovný čas alebo pracovný úväzok.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

Za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi od 1.5.2018 mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a od 1.5.2019 najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (§ 122b ods. 1, § 252m písm. b) bod 1. ZP).

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť kolektívnej zmluve, alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však od 1.5.2018 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a od 1.5.2019 najmenej 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (§ 122b ods. 2, § 252m písm. b) bod 2. ZP).

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Za každú hodinu nočnej práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie od 1.5.2018 najmenej v sume 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a od 1.5.2019 najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie od 1.5.2018 najmenej v sume 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a od 1.5.2019 najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (§ 123 ods. 1, § 252m písm. c) bod 1. Zákonníka práce, ďalej len ZP).

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, možno dohodnúť v kolektívnej zmluve, alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však od 1.5.2018 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a od 1.5.2019 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (§ 123 ods. 2, § 252m písm. c) bod 2. ZP).

Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou (§ 98 ods. 1 ZP).

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce a mzda a náhrada za pohotovosť

Za každú hodinu sťaženého výkonu práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (§ 124 ods. 3 ZP).

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu. (§ 96 ods. 3 ZP). Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (§ 96 ods. 5 ZP).

Daňový bonus

Daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy si môže uplatniť daňový bonus (§ 33 ods. 1 Zákona o dani z príjmov). Od 1.1.2019 tak musí mať zamestnanec pre uplatnenie mesačnej sumy daňového bonusu mesačný zdaniteľný príjem vo výške najmenej 260 eura. Ak v niektorom mesiaci nemohol byť zamestnancovi vyplatený daňový bonus z dôvodu nesplnenia podmienky dosiahnutia minimálneho mesačného zdaniteľného príjmu (napr. z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti), zamestnanec si môže daňový bonus dodatočne uplatniť pri vysporiadaní daňovej povinnosti napr. pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, za podmienky, že v danom roku sú jeho zdaniteľné príjmy v najmenej sume 6-násobku minimálnej mzdy. V roku 2019 je to suma 3120 eur.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová, metodik PaM, HOUR, spol. s r.o.