Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Elektronické schránky a neziskové organizácie

Elektronické schránky a neziskové organizácie

Elektronické schránky slúžia na elektronickú komunikáciu občanov a organizácií s orgánmi verejnej moci. Zriadené schránky si môže každý subjekt (občan, živnostník, firma, nezisková organizácia) dobrovoľne aktivovať a používať pre elektronickú komunikáciu so štátnymi orgánmi.

Povinná aktivácia elektronických schránok je zatiaľ termínovo určená pre právnické osoby – firmy a neziskové organizácie.

Celý proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb bude prebiehať postupne, pričom platná právna úprava rozlišuje dva termíny povinnej aktivácie schránok a to v závislosti od toho, či právnické osoby:

  • sú zapísané do obchodného registra alebo
  • nie sú zapísané do obchodného registra.

Firmy – právnické osoby zapísané do obchodného registra

Právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky a zapísanej do obchodného registra bude, podľa platného právneho stavu, elektronická schránka automaticky aktivovaná na doručovanie 1. augusta 2016. Avšak celý proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek bude prebiehať postupne v tzv. prechodnom období od 1. 8. 2016 do 1.1.2017:

  • po 1. auguste sa budú v rámci prechodného obdobia schránky automaticky aktivovať na doručovanie a to momentom prvého prístupu (prvého prihlásenia) osoby oprávnenej pristupovať a disponovať za právnickú osobu alebo zapísanú organizačnú zložku s elektronickou schránkou do elektronickej schránky, alebo
  • najneskôr 1. januára 2017, kedy budú aktivované na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb a organizačných zložiek (aj tie, do ktorých nebolo počas prechodného obdobia vstúpené).

Neziskové organizácie – právnické osoby nezapísané do obchodného registra

Právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá nie je zapísaná do obchodného registra bude, podľa platného právneho stavu, elektronická schránka automaticky aktivovaná na doručovanie 1. mája 2018. Ide napr. o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a podobne. Tieto subjekty si budú môcť do uvedeného termínu svoje elektronické schránky aktivovať na doručovanie úradných rozhodnutí dobrovoľne, prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky.

Posun termínu povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra vychádza zo zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý schválil parlament dňa 20. 9. 2016 a ktorým sa novelizuje aj zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Občiansky preukaz s elektronickým čipom

Na to, aby ste sa vedeli prihlásiť na portál a vstúpiť do elektronickej schránky, potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom a k nemu bezpečnostný osobný kód BOK (cudzinec – doklad o pobyte s elektronickým čipom a BOK).

Občiansky preukaz si vybavíte na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva polície. Za vydanie nového občianskeho zaplatíte 4,50 eura.

Právnickým osobám sa elektronická schránka zriaďuje automaticky po zápise do úradnej evidencie (obchodný register, register združení, a pod.).

Zdroj: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, www.slovensko.sk