Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Finančná správa SR informuje o novelách Zákona o dani z príjmov

Finančná správa SR informuje o novelách Zákona o dani z príjmov


Rozšírenie okruhu príjmov oslobodených od dane o podnikové štipendiá poskytované študentom vysokých škôl

Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. mája 2019 schválila zákon č. 155/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 155/2019 Z. z.“).

V nadväznosti na vymedzenie podnikových štipendií podľa § 97a zákona o vysokých školách, je v článku II zákona č. 155/2019 Z. z. vykonaná súvisiaca úprava zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). V dôsledku doplnenia § 9 ods. 2 písm. j) ZDP dochádza od 1. júla 2019 k rozšíreniu okruhu príjmov oslobodených od dane z príjmov fyzickej osoby o príjmy, ktorými sú podnikové štipendiá poskytované študentom vysokých škôl podľa ust. § 97a zákona o vysokých školách. Výdavky (náklady) na podnikové štipendiá sú, za predpokladu splnenia podmienok ustanovených v § 97a zákona o vysokých školách, daňovým výdavkom podľa ôsmeho bodu, ktorý je s účinnosťou od 1. júla 2019 doplnený v § 19 ods. 2 písm. c) ZDP.

Niektorí daňovníci a zamestnanci, ktorí si uplatňujú daňový bonus na dieťa, už nebudú povinní predkladať potvrdenie o návšteve školy

Národná rada Slovenskej republiky dňa 19.6.2019 schválila zákon č. 221/2019 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V článku XV tohto zákona sa s účinnosťou od 1.12.2019 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Zmeny sa okrem iného týkajú nasledovných ustanovení:

§ 32 ods. 10 - daňovník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“) a uplatňuje nárok na daňový bonus podľa § 33 ZDP, okrem daňovníka, ktorému zamestnávateľ vyplatil daňový bonus v plnej sume, na ktorú mal daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie nárok, nebude musieť k daňovému priznaniu s účinnosťou od 1.12.2019 predkladať potvrdenie školy, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ani potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky. Povinnosť predkladania potvrdenia o návšteve školy zostane zachovaná pre tých daňovníkov, ktorých deti študujú na školách so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (deti študujúce na školách v zahraničí).

§ 37 ods. 3 – zamestnanec, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus podľa § 33 ZDP u svojho zamestnávateľa, nebude musieť predkladať potvrdenie zo školy alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov), ak dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky. Ide len o tých zamestnávateľov, ktorí v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. budú mať poskytnutý prístup do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, a centrálneho registra študentov.

Funkcia sčítacieho komisára sa premenovala na asistenta sčítania

Národná rada Slovenskej republiky dňa 18.6.2019 schválila zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 223/2019 Z. z.“). V článku II tohto zákona sa s účinnosťou od 1.9.2019 mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). V zákone č. 223/2019 Z. z. sa zavádza nové pomenovanie funkcie „asistent sčítania“, ktoré z predchádzajúcich sčítaní bolo známe ako „sčítací komisár“. Vzhľadom na zavedenie nového pomenovania tejto funkcie je vykonaná úprava aj v § 5 ods. 1 písm. j) ZDP, kde sa slová „sčítacieho komisára“ nahrádzajú slovami „asistenta sčítania“. Príjem zo závislej činnosti uvedený v § 5 ods. 1 písm. j) ZDP zostáva naďalej oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby [§ 5 ods. 7 písm. j) ZDP].

Viac sa dočítane v informáciách zverejnených na stránke Finančnej správy SR v sekcii Daňoví a colní špecialisti/ Dane/ Novinky z legislatívy.

Zdroj: Finančná správa SR