Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Garančné poistenie – 1. časť

Garančné poistenie – 1. časť

Každý zamestnávateľ odvádza z pozície zamestnávateľa ale aj za zamestnancov určité fondy do sociálneho poistenia. Odvody do jednotlivých fondov môžu byť však rôzne. Viete z pozície zamestnávateľa aký je účel a tvorba garančného poistenia?

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca, ako aj na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.) a na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Základný fond garančného poistenia je určený na výplatu dávky garančného poistenia, na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.) a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Sociálna poisťovňa je povinná uhradiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré nezaplatil zamestnávateľ podľa osobitného predpisu (zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení) zo základného fondu garančného poistenia do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie do 60 dní odo dňa splatnosti týchto príspevkov.

Základný fond garančného poistenia sa tvorí:

  • z poistného na garančné poistenie,
  • z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zamestnávateľ zaplatil po uplynutí 60 dní odo dňa splatnosti týchto príspevkov, a z penále súvisiace s príspevkami na starobné dôchodkové sporenie, ktoré neboli odvedené včas alebo boli odvedené v nižšej sume,
  • z pokuty, ak tento zákon neustanovuje inak, a z penále,
  • z odplaty za postúpenú pohľadávku z garančného poistenia,
  • z úrokov,
  • z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,
  • z príjmov z uspokojovania pohľadávok voči zamestnávateľom za vyplatené dávky garančného poistenia,
  • z ostatných príjmov.

Zdroj: Zákon o sociálnom poistení