Humanet efektívne: Ako hromadne odomknúť elektronicky doručené žiadosti

Podľa § 38 ods. 4 Zákona o dani z príjmov (ZDP) vykoná zamestnávateľ ročné zúčtovanie len na žiadosť zamestnanca. Od 1.1.2020 platí, že žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania doručí zamestnanec zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na jej doručení elektronickými prostriedkami (§ 38 ods. 1 ZDP). Formu a vzor tlačiva žiadosti určuje Finančné riaditeľstvo SR. Tlačivo žiadosti je v systéme Humanet dostupné ako vo verzii na spracovanie do listinnej podoby, tak aj vo verzii pre doručenie zamestnancovi v elektronickej podobe (označené políčko Spracovať ako editovateľné tlačivo).

Pri odosielaní elektronickej žiadosti, rovnako ako pri odosielaní elektronickej výplatnej pásky, musí zamestnávateľ dbať na to, aby bol odosielaný súbor vždy zabezpečený heslom. V systéme Humanet stačí, ak je na záložke Osobné/ Identifikácia/ Kontakty v kontakte e-mailová adresa pre výplatné pásky zadané heslo v políčku Špecifikácia. Zaheslujú sa ním všetky dokumenty odosielané zamestnancovi zo systému (výplatná páska, žiadosť o ročné zúčtovanie, potvrdenie o zdaniteľnom príjme, ročné zúčtovanie dane, potvrdenie o zaplatení dane).

V príspevku Humanet v praxi: Ako vyplniť žiadosť o ročné zúčtovanie dane v elektronickej podobe je vysvetlené, ako môže zamestnanec vyplniť elektronické tlačivo žiadosti doručené zo systému Humanet. Rovnako ako zamestnávateľ, aj zamestnanec musí dbať na to, aby bol odosielaný súbor vyplnenej žiadosti zabezpečený heslom. Najjednoduchším spôsobom ako uchovať zabezpečenie súboru heslom je žiadosť doručenú zo systému len vyplniť, podpísať a uložiť. Súbor zostáva uzamknutý heslom, ktorý do neho systém vložil pri odosielaní.

Zamestnávatelia sa pri využití žiadostí v elektronickej podobe môžu pri spracovaní ročného zúčtovania dane potýkať s množstvom heslom chránených súborov vyplnených žiadostí. Vkladať pri každom otvorení súboru heslo zamestnanca je síce možnosť, ale veľmi nepraktická. Užívatelia systému Humanet majú k dispozícii bezplatný nástroj na hromadné odstránenie hesla z pdf súboru, ktorý pracuje plne v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov. Tento nástroj sa volá PDFDecrypter a môžete si ho stiahnuť v príspevku PDFDecrypter - nástroj na hromadné odstránenie hesla v pdf súboroch v časti Humanet Help.

Táto malá utilita pomocou hesla, ktorým bol súbor zabezpečený, súbor odomkne, heslo odstráni a odomknutý súbor uloží do samostatného adresára. Toto vykoná hromadne so všetkými súbormi pripravenými na odomknutie.

Užívateľovi stačí vykonať tieto kroky:

1. Vytvoriť adresár, do ktorého sa budú postupne ukladať doručené uzamknuté súbory s vyplnenou žiadosťou. Podmienkou správneho fungovania je, aby názov súboru tvorilo osobné číslo zamestnanca.

2. Spracovať zo systému Humanet riadkovú zostavu URZ035 Zoznam hesiel zamestnancov pre odoslanie dokumentov e-mailom. Ak zostavu nemáte dostupnú v systéme, stiahnite si jej definíciu z príspevku PDFDecrypter - nástroj na hromadné odstránenie hesla v pdf súboroch.

3. Vytvoriť adresár, do ktorého sa uložia utilitou odomknuté súbory.

4. Nainštalovať do počítača, kde sú vytvorené adresáre a uložený súbor s heslami nástroj PDFDecrypter. Nastaviť cesty a môže sa začať s odomykaním.