Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Konatelia nemajú nárok na úrazové dávky ani na dávku v nezamestnanosti

Konatelia nemajú nárok na úrazové dávky ani na dávku v nezamestnanosti

Konatelia nemajú nárok na úrazové dávky ani na dávku v nezamestnanosti

Ak konateľ nemá uzatvorený pracovno-právny vzťah v zmysle Zákonníka práce a postavenie zamestnanca mu vyplýva len z výkonu funkcie konateľa, nemá nárok na úrazové dávky. Postavenie konateľa nezakladá totiž jeho zamestnávateľovi (spoločnosti, v ktorej funkciu konateľa zastáva) úrazové poistenie. Iná situácia môže vzniknúť len v prípade, ak má konateľ postavenie zamestnanca aj z iného právneho vzťahu (má napr. uzatvorený aj riadny pracovný pomer) a právo na úrazové dávky mu vyplynie z tohto vzťahu.

Ak má konateľ v spoločnosti majetkovú účasť najmenej 50 %, nevznikne mu ani nárok na garančnú dávku. Na spoločnosť sa v takom prípade totiž nevzťahuje ani garančné poistenie. Ak nemá majetkovú účasť alebo ju má menej ako 50 %, zamestnávateľ (spoločnosť) poistné na garančné poistenie platí, a preto takémuto konateľovi nárok na garančnú dávku vzniknúť môže.

V žiadnom prípade ale konateľovi nemôže vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti, a to ani vtedy, ak bol dostatočne dlho poistený v nezamestnanosti. V zmysle zákona o službách zamestnanosti konateľa úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nezaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie, a tak konateľ nesplní druhú z podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti stanovených zákonom o sociálnom poistení, ktorou je práve zaradenie do evidencie na úrade práce.

Konateľovi môže vzniknúť nárok len na nemocenské dávky, a to v prípade, ak má právo na pravidelný príjem. Pri pravidelnom príjme mu totiž vzniká povinné nemocenské poistenie, povinné poistenie v nezamestnanosti a povinné dôchodkové poistenie. Ak má v zmluve (prípadne inom právnom akte) priznané právo na nepravidelný príjem, platí len poistné na dôchodkové poistenie, obdobie výkonu funkcie sa mu z tohto dôvodu zaráta len na dôchodkové účely.

Zdroj: Sociálna poisťovňa