Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Lekárska prehliadka v prípade vzťahu k práci

Lekárska prehliadka v prípade vzťahu k práci

Zamestnávateľ by mal zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce pre všetkých svojich zamestnancov.

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti prostredníctvom vstupnej lekárskej prehliadky alebo prostredníctvom periodických lekárskych preventívnych prehliadok slúži na priebežné a pravidelné sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov a ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, ako aj za účelom včasného zistenia zmeny zdravotného stavu, ktorá vznikla v súvislosti s výkonom práce.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu je upravené v § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovným spôsobom.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci u:

 • zamestnanca,
  • ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
  • pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
  • ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,
  • ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov,

 • fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby,
  • ktorá vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
  • ktorej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,

 • inej fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie:
  • na výkon prác zaradených do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, alebo
  • ak jej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,

 • pracovníka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A.

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci vyššie vymenovaných prípadov (okrem pracovníka zo zdrojmi ionizujúceho žiarenia) sa vykonávajú:

 • pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pred začatím výkonu práce fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby,
 • v súvislosti s výkonom práce,
 • pred každou zmenou pracovného zaradenia,
 • pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pri skončení výkonu práce fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, zo zdravotných dôvodov,
 • po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to zamestnanec požiada bývalého zamestnávateľa, u ktorého vykonával prácu s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie.

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci v súvislosti s výkonom práce sa vykonávajú:

 • jeden raz za dva roky u zamestnanca a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do tretej kategórie,
 • jeden raz za rok u zamestnanca a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do štvrtej kategórie, a u pracovníka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A.

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to zamestnanec požiada bývalého zamestnávateľa, sa vykonávajú jeden raz za tri roky pri prácach s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie, ktoré sú zaradené do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie.

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu a po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to zamestnanec požiada bývalého zamestnávateľa, uhrádza zamestnávateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Náplň lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je bližšie špecifikovaná vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR - čiastka 1-10, ročník 62.

Zamestnávateľa usmerňuje v prípade zdravotnej spôsobilosti aj zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a to § 6, odsekom 1, písmena o.

Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný:

 • zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zdroj:

 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 • Inšpektorát práce.