Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1. mája 2022

Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky (Zákon č. 283/2002 o cestovných náhradách, § 7 ods. 1).

Ak zamestnanec použije súkromné vozidlo na žiadosť zamestnávateľa, zamestnávateľ sa nemôže dohodnúť so zamestnancom na náhrade vo výške ceny cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. V tomto prípade musí zamestnancovi poskytnúť sumu základnej náhrady a náhradu za spotrebované pohonné látky (Zákon č. 283/2002, § 7 ods. 10).

Ak zamestnanec použije súkromné vozidlo na svoju žiadosť, zamestnávateľ má dve možnosti uznania výdavkov:

  • poskytne zamestnancovi sumu základnej náhrady za 1 km jazdy a náhradu výdavkov za spotrebované pohonné látky,
  • dohodne sa so zamestnancom na inej výške náhrady, a to vo výške ceny cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy.

Základná náhrada za každý 1 km jazdy

Sumu základnej náhrady pre jednostopové vozidlá a trojkolky a pre osobné cestné motorové vozidlá je ustanovená za každý 1 km jazdy na (Opatrenie MPSVaR SR č. 117/2022 o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, náhrada patrí od 1. mája 2022):

  • 0,059 € pre jednostopové vozidlá a trojkolky,
  • 0,213 € pre osobné cestné motorové vozidlá.

Pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada zvýši o 15 % (Zákon č. 283/2002, § 7 ods. 2).

Sumu základnej náhrady pre nákladné automobily, autobusy a traktory dohodne zamestnávateľ so zamestnancom (Zákon č. 283/2002, § 7 ods. 3).

Náhrada za spotrebované pohonné látky

Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonných látok uvedenej v technickom preukaze cestného motorového vozidla alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla (Zákon č. 283/2002, § 7 ods. 4).

Cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou. Ak zamestnanec preukazuje cenu pohonnej látky viacerými dokladmi o kúpe, cena pohonnej látky sa môže vypočítať aritmetickým priemerom preukázaných cien. Ak zamestnanec nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky (Zákon č. 283/2002, § 7 ods. 5).

Spotreba podľa technického preukazu sa použije takto (Zákon č. 283/2002, § 7 ods. 6):

  • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba len podľa príslušnej slovenskej technickej normy, na výpočet sa použije spotreba podľa tejto normy; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba určená podľa slovenskej technickej normy zvýši o 40 %,
  • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa slovenskej technickej normy aj predpisu Európskej hospodárskej komisie alebo len podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie, na výpočet sa použije spotreba podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie vypočítaná aritmetickým priemerom; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa použije spotreba určená na jazdu v meste,
  • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa osobitného predpisu 8a) v členení na mestský cyklus, mimomestský cyklus a kombinovaný cyklus, na výpočet sa použije spotreba zodpovedajúca príslušnému cyklu premávky alebo kombinácii jednotlivých cyklov premávky, odvodených od konkrétneho režimu jazdy cestného motorového vozidla,
  • ak je v technickom preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba podľa osobitného predpisu bez členenia na cykly, na výpočet sa použije spotreba podľa tohto osobitného predpisu; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba zvýši o 20 %.

Ak je pohonnou látkou plyn alebo plyn v kombinácii s inou pohonnou látkou, spôsob výpočtu náhrad za spotrebované pohonné látky za jednotlivé pohonné látky dohodne zamestnávateľ so zamestnancom na základe podmienok pracovnej cesty, cien pohonných látok a spotreby. Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba oboch pohonných látok, pri dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa prihliadne aj na túto spotrebu (Zákon č. 283/2002, § 7 ods. 7).

Ak sa spotreba v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou alebo sa spotreba v technickom preukaze neuvádza, pre výpočet náhrady za spotrebované pohonné látky sa použije spotreba podľa technického preukazu cestného motorového vozidla rovnakého typu, s rovnakým objemom valcov motora a s rovnakým druhom pohonnej látky, alebo spotreba preukázaná dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia alebo doplňujúce údaje výrobcu, dovozcu alebo predajcu preukazujúce spotrebu alebo inú spotrebu (Zákon č. 283/2002, § 7 ods. 8).

Zaokrúhľovanie náhrad

Výsledná suma základnej náhrady a náhrady za spotrebované pohonné látky sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor (Zákon č. 283/2002, § 7 ods. 9).