Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Najčastejšie chyby v daňových priznaniach

Najčastejšie chyby v daňových priznaniach

Daňové priznanie k dani z príjmov za minulý rok, je povinný podať daňovník, fyzická osoba, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2015 presiahli sumu 1901,67 eura. Na podanie ostávajú posledné tri týždne.

Na podanie daňového priznania by sa mal daňovník vopred pripraviť, aby ho nepodal s chybami:

 • pripraviť si platné tlačivo na podanie daňového priznania,
 • nachystať si všetky potrebné podklady na vyplnenie jednotlivých riadkov tlačiva,
 • zvážiť, či stihne podať tlačivo v zákonnej lehote, alebo v tejto lehote oznámi správcovi dane (za predpokladu splnenia zákonných podmienok), že si lehotu na podanie daňového priznania predlžuje a uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie.

Pri podávaní daňového priznania tak môže daňovník predísť týmto chybám, ktoré sa každoročne pravidelne opakujú:

 • nesúlad podaného DP so vzorom tlačiva platným pre príslušné zdaňovacie obdobie (platnosť a účinnosť) so vzorom tlačiva zverejnenom vo FS 10/2015,
 • nesprávne vyplnenie príloh DP, najmä údajov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia v DP FO typ B, ktoré sa následne z daňového priznania poskytujú sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.
 • nesprávne označenie zdaňovacieho obdobia,
 • nesprávne vyznačenie druhu priznania (riadne, opravné, dodatočné),
 • nevypísanie DIČ (resp. rodného čísla) na všetkých listoch tlačiva,
 • nevyznačenie činnosti SK NACE pri príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP,
 • nekompletnosť podania (nepredloženie všetkých strán daňového priznania) vrátane príloh,
 • nevyznačenie zaškrtávacieho políčka krížikom v príslušnom oddiele daňového priznania - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osobe podľa § 50 ZDP, ak daňovník neuplatní tento postup,
 • nepodpísanie daňovníkom všetkých relevantných častí DP (daňové priznanie, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, žiadosti daňovníka a údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia)

Finančná správa SR