Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ochrana zdravia pri práci

Ochrana zdravia pri práci

Ochranu zdravia pri práci ustanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť zamestnancom posudzovanie ich zdravotnej spôsobilosti na výkon ich práce. Z daného zákona vyplýva povinnosť zamestnávateľa zaistiť pre zamestnancov preventívne lekárske prehliadky.

Preventívne lekárske prehliadky sa realizujú:

  • pred nástupom do práce
  • v súvislosti s výkonom práce – opakovane raz za rok, raz za 3 roky a pod. (podľa osobitného predpisu, záleží od pracovného prostredia a príslušnej kategórie, do ktorej je práca zaradená podľa hodnotenia zdravotných rizík)
  • pred zmenou pracovného zaradenia
  • pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obchodného vzťahu zo zdravotných dôvodov alebo ak o to zamestnanec požiada

Zamestnávateľ je povinný umožniť účasť zamestnancom na povinných lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k práci, vyšetreniach a očkovaniach na nevyhnutne potrebných čas.

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnancov hradí podľa vyššieho spomínaného zákona zamestnávateľ.

Pre zamestnanca predstavuje prehliadka plnenie, príjem, ktorý nie je predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti, pretože prehliadka je poskytnutá vo vzťahu k práci. V prípade prehliadky musí ísť o prehliadku, ktorá súvisí s charakterom vykonávanej práce. Ak by išlo o preventívnu zdravotnú prehliadku zamestnanca, ktorá je mimo rámec spomínaného zákona, napr. ktorá nesúvisí priamo s výkonom práce zamestnanca, predstavuje prehliadka pre zamestnanca zdaniteľný príjem zo závislej činnosti.