Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Od 1. septembra nežiada Sociálna poisťovňa od poistencov viaceré doklady

Od 1. septembra nežiada Sociálna poisťovňa od poistencov viaceré doklady

Informácia Sociálnej poisťovne

V súvislosti so zákonom proti byrokracii (Zákon č. 177/2018 Z. z.), ktorý je účinný od 1. septembra 2018, už Sociálna poisťovňa od mamičiek po narodení dieťaťa nežiada kópiu rodného listu dieťaťa. Takýto doklad je potrebný len v prípade, ak dieťa nie je zapísané v matrike na území Slovenskej republiky. V prípade rodných listov vydaných na území iného členského štátu EÚ, štátu EHP a Švajčiarskej konfederácie postačuje predloženie neoverenej kópie rodného listu dieťaťa, bez zabezpečenia prekladu do slovenského jazyka. Rovnako to platí i v prípade tzv. „zmluvných štátov“ (napr. Ukrajina, Srbsko). V prípade ostatných štátov sa vyžaduje overenie pravosti rodného listu a súčasne doloženie jeho úradného prekladu. Doklady doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Okrem rodného listu nemusia už poistenci pri vybavovaní svojich záležitostí predkladať ani nasledujúce doklady a potvrdenia:

  • potvrdenie o nároku na rodičovský príspevok na účely preukázania splnenia podmienok nároku na materské – ak poistenec sám predmetné potvrdenie nepredloží, Sociálna poisťovňa si tieto informácie bude zabezpečovať cez Ústredný portál verejnej správy (UPVS) priamo z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci vlastnej činnosti,
  • údaje o úmrtí poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania – tie si Sociálna poisťovňa overí z Registra fyzických osôb vedeného Ministerstvom vnútra SR,
  • fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského registra, resp. iný doklad o zriadení zamestnávateľa v konaní o dávke garančného poistenia, keďže ide o skutočnosť známu Sociálnej poisťovni z úradnej činnosti,
  • predloženie listu vlastníctva k nehnuteľnosti pri určovaní zachovania centra záujmov, ktoré je súčasťou konania o dávke v nezamestnanosti – Sociálnej poisťovni postačí len informácia o katastrálnom území, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, na základe ktorej si Sociálna poisťovňa zaobstará prostredníctvom informačného systému katastra nehnuteľností údaje o vlastníctve k nehnuteľnosti.

K uvedeným postupom Sociálna poisťovňa pristúpila v nadväznosti na zákon proti byrokracii účinný od 1. 9. 2018. Pre poistencov to znamená menšiu administratívnu záťaž pri vybavovaní svojich záležitostí.

Zdroj: Sociálna poisťovňa