Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Odpočítanie dane podľa § 68d zákona o DPH

Odpočítanie dane podľa § 68d zákona o DPH

Odpočítanie dane platiteľom, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, je upravené v § 68d ods. 5 zákona o DPH. Právo odpočítať daň z tovarov a služieb, ktorú voči platiteľovi podľa § 68d odseku 2 zákona o DPH uplatnil iný platiteľ, vzniká dňom zaplatenia za tovar alebo službu platiteľom podľa § 68d odseku 2 zákona o DPH dodávateľovi. Ak platiteľ podľa § 68d odseku 2 zákona o DPH zaplatí len časť protihodnoty za tovar alebo službu, právo odpočítať daň vzniká pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil.

Platiteľovi, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, vzniká právo na odpočítanie dane dňom zaplatenia za tovar alebo službu dodávateľovi bez ohľadu na skutočnosť, či dodávateľ uplatňuje alebo neuplatňuje osobitnú úpravu. Keď platiteľ uplatňujúci osobitnú úpravu nakúpi tovary alebo služby tak od platiteľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, ako aj od platiteľa, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu, právo na odpočítanie dane mu v každom prípade vzniká až dňom zaplatenia dodávateľovi. Pri platbe v hotovosti je dňom zaplatenia deň prijatia hotovosti. Pri bezhotovostnej platbe (jednorazový prevod, trvalý príkaz, inkaso a pod.) je dňom zaplatenia deň, kedy bola platba pripísaná na účet dodávateľa. Ak je platba uskutočnená platobnou kartou, za deň zaplatenia sa považuje deň použitia karty, ale len v prípade, ak je tržba evidovaná prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice.

Príklad č.1

Platiteľ B, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu, dodal poradenské služby platiteľovi A dňa 14.3.2016. Platiteľ A uplatňuje osobitnú úpravu. Platiteľ A platbu za poradenské služby poukázal bezhotovostným prevodom dňa 23.5.2016. Platba bola na bankový účet platiteľa B pripísaná dňa 25.5.2016. Bez ohľadu na skutočnosť, že dodávateľovi vznikla daňová povinnosť podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH dňa 14.3.2016, odberateľovi vzniká právo na odpočítanie dane podľa § 68d ods. 5 zákona o DPH dňom zaplatenia za službu, t.j. dňa 25.5.2016. Odpočítanie dane si platiteľ podľa § 51 ods. 2 zákona o DPH môže uplatniť najskôr v zdaňovacom období máj 2016 (II. štvrťrok 2016) a najneskôr v zdaňovacom období december 2016 (IV. štvrťrok 2016), ak do lehoty na podanie daňového priznania má faktúru od dodávateľa.

Príklad č.2

Platiteľ C dodal platiteľovi A prepravnú službu. Platiteľ C aj platiteľ A uplatňujú osobitnú úpravu. Služba bola dodaná dňa 30.3.2016. Platiteľ C na vyhotovenej faktúre pre platiteľa A neuviedol slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Platiteľovi C vznikla daňová povinnosť podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH dňa 30.3.2016. Platiteľ A platbu za prepravnú službu poukázal bezhotovostným prevodom dňa 18.4.2016, platba bola na bankový účet platiteľa C pripísaná dňa 20.4.2016. Bez ohľadu na skutočnosť, že dodávateľovi vznikla daňová povinnosť podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH dňa 30.3.2016, odberateľovi vzniká právo na odpočítanie dane dňom zaplatenia za službu, t.j. dňa 20.4.2016. Odpočítanie dane si platiteľ podľa § 51 ods. 2 zákona o DPH môže uplatniť najskôr v zdaňovacom období apríl 2016 (II. štvrťrok 2016) a najneskôr v zdaňovacom období december 2016 (IV. štvrťrok 2016), ak do lehoty na podanie daňového priznania má faktúru od dodávateľa.

Ak platiteľ uplatňujúci osobitnú úpravu zaplatí len časť protihodnoty, právo odpočítať daň sa uplatní vo výške, ktorá zodpovedá realizovanej platbe za plnenie. Rovnaký princíp sa uplatňuje aj pri vzniku daňovej povinnosti u dodávateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu a daňová povinnosť mu vzniká dňom prijatia platby za tovar alebo službu v rozsahu prijatej platby. Zaplatená platba sa považuje za platbu, ktorá obsahuje daň. V § 68d ods. 5 zákona o DPH je upravený vznik práva na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb dodaných iným platiteľom s miestom dodania v tuzemsku. Ako vyplýva z § 64a zákona o DPH, na odpočítanie dane, pomerné odpočítanie dane, opravu odpočítanej dane sa vzťahujú § 49, 50, 53, 55, ak ustanovenie o uplatňovaní osobitnej úpravy podľa § 68d zákona o DPH neustanovuje inak.

Výška odpočítateľnej dane záleží od toho, na aké podnikateľské aktivity platiteľ prijaté plnenie použije. Pri odpočítaní dane sa uplatňuje princíp vecného priraďovania dane z prijatých tovarov a služieb k uskutočneným zdaniteľným obchodom platiteľa, a to v závislosti od toho, na aký účel je každý jednotlivý tovar alebo služba prijatá.

Prijatý tovar alebo službu platiteľ posudzuje v závislosti od toho, či je tovar alebo služba prijatá:

  • 1. výlučne na zdaniteľné obchody, pri ktorých vzniká daňová povinnosť alebo na zdaniteľné obchody oslobodené od dane s nárokom na odpočítanie dane, kedy je daň plne odpočítateľná,
  • 2. výlučne na zdaniteľné obchody, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 42 zákona o DPH, kedy daň nie je odpočítateľná,
  • 3. na zdaniteľné obchody, pri ktorých vzniká daňová povinnosť, resp. zdaniteľné obchody oslobodené od dane s nárokom na odpočítanie dane a súčasne na zdaniteľné obchody, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 42 zákona o DPH, kedy je daň odpočítateľná v pomernej výške.

Ak platiteľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, vykonáva činnosti s nárokom na odpočítanie dane, ako aj činnosti oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane a prijaté plnenia použije na zdaniteľné obchody zdaňované, resp. oslobodené od dane s nárokom na odpočítanie dane a súčasne na zdaniteľné obchody oslobodené od dane podľa § 28 až 42 zákona o DPH, odpočítanie dane uplatňuje v pomernej výške podľa § 50 zákona o DPH. V jednotlivých zdaňovacích obdobiach v priebehu kalendárneho roka platiteľ použije koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak nemožno použiť koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka, určí platiteľ koeficient na príslušný kalendárny rok odhadom podľa charakteru svojej činnosti so súhlasom správcu dane. Po skončení kalendárneho roka vypočíta platiteľ koeficient z údajov skončeného kalendárneho roka a vypočíta odpočítateľnú daň za príslušný kalendárny rok. Rozdiel medzi odpočítanou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a daňou vypočítanou za kalendárny rok vysporiada platiteľ v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu. Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, vysporiadanie dane vykoná platiteľ v poslednom zdaňovacom období hospodárskeho roka.

Príklad č.3

Platiteľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, vykonáva zdaniteľné obchody zdaňované, ako aj zdaniteľné obchody oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane. V apríli 2016 prijal reklamnú službu v cene 4 800 eur, z toho základ dane 4 000 eur, DPH 20% 800 eur. Služba bola dodaná dňa 20.4.2016 platiteľom, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu. Reklamnú službu platiteľ použije na zdaniteľné obchody zdaňované, ako aj zdaniteľné obchody oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane. Platiteľ čiastočnú platbu za reklamnú službu poukázal bezhotovostným prevodom vo výške 2 400 eur, platba bola na bankový účet dodávateľa pripísaná dňa 12.5.2016. Výška zaplatenej dane je 400 eur (2 400 x 20/120). Odpočítanie dane platiteľ uplatní v pomernej výške podľa § 50 zákona o DPH a použije koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka vo výške 0,80. Platiteľovi vzniká právo na odpočítanie dane dňom zaplatenia, t.j. 12.5.2016 vo výške 320 eur. Odpočítanie dane si platiteľ podľa § 51 ods. 2 zákona o DPH môže uplatniť najskôr v zdaňovacom období máj 2016 (II. štvrťrok 2016) a najneskôr v zdaňovacom období december 2016 (IV. štvrťrok 2016), ak do lehoty na podanie daňového priznania má faktúru od dodávateľa. Po skončení kalendárneho roka platiteľ vysporiada daň podľa § 50 ods. 4 zákona o DPH za celý kalendárny rok v zdaňovacom období december 2016 (IV. štvrťrok 2016).

Právo na odpočítanie dane zaplatenej dodávateľovi môže platiteľ uplatňujúci osobitnú úpravu uplatniť, ak má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71 zákona o DPH. Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 51 ods. 2 zákona o DPH najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má faktúru. Ak platiteľ nemá faktúru do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane faktúru. Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, uplatňuje si odpočítanie dane v rámci hospodárskeho roka.

Ak platiteľovi vzniklo právo na odpočítanie dane podľa § 49 ods. 1 zákona o DPH v zdaňovacích obdobiach predchádzajúcich zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom platiteľ začal uplatňovať osobitnú úpravu a toto právo si do začatia uplatňovania osobitnej úpravy neuplatnil, v súlade s § 51 ods. 2 zákona o DPH si právo na odpočítanie dane môže uplatniť najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má faktúru. Ak platiteľ nemá faktúru do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane faktúru. Tento postup nie je ovplyvnený skutočnosťou, že platiteľ začal uplatňovať osobitnú úpravu.

Ak platiteľ uplatňujúci osobitnú úpravu je osobou povinnou platiť daň pri tovare alebo službách podľa § 69 ods. 2, 3, 7 a 9 zákona o DPH dodaných zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak miesto dodania tovaru alebo služby je v tuzemsku, daňová povinnosť vzniká podľa § 19 ods. 1 alebo 2 zákona o DPH a právo na odpočítanie dane vzniká podľa § 49 ods. 1 zákona o DPH. Ak platiteľ uplatňujúci osobitnú úpravu nadobudne tovar v tuzemsku z iného členského štátu a je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH, daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru vzniká podľa § 20 ods. 1 zákona o DPH a právo na odpočítanie dane vzniká podľa § 49 ods. 1 zákona o DPH. Ak platiteľ uplatňujúci osobitnú úpravu prijíma tovar alebo službu, pri ktorej dochádza k tuzemskému prenosu daňovej povinnosti, osobou povinnou platiť daň je podľa § 69 ods. 10, 11 a 12 zákona o DPH odberateľ – platiteľ, ktorému je tovar alebo služba dodaná, daňová povinnosť vzniká podľa § 19 ods. 1 alebo 2 zákona o DPH a právo na odpočítanie dane vzniká podľa § 49 ods. 1 zákona o DPH. Pri vyššie uvedených transakciách sa neuplatňuje osobitná úprava.

Zdroj : Finančná správa SR