Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Odvody a daň z odmeny za výkon funkcií vo volebných komisiách

Odvody a daň z odmeny za výkon funkcií vo volebných komisiách

Odvody a daň z odmeny za výkon funkcií vo volebných komisiách

Od 1. januára 2016 nastala zmena v platení dane z odmien vyplácaných za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie. Podľa § 5 ods. 1 písm. j) Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov je odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára príjmom zo závislej činnosti, ktorý je podľa § 5 ods. 7 písm. k) Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov príjmom od dane oslobodeným.

Na základe uvedeného v súlade s § 10b ods. 4 Zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení sa z odmeny za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára odvody na zdravotné poistenie neplatia. To znamená, že z titulu vyplatenia odmeny za výkon funkcií vo volebných komisiách sa tieto osoby do zdravotnej poisťovne neprihlasujú.

Keďže odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie nie je príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov, ktoré zakladajú postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia, predsedovia volebných komisií, členovia a ani zapisovatelia volebných komisií nemajú na účely sociálneho poistenia postavenie zamestnanca. To znamená, že v súvislosti s parlamentnými voľbami nemajú tieto osoby ani obce voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Obec ich z dôvodu vyplatenia odmeny neprihlasuje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ktorý vedie Sociálna poisťovňa, a z vyplatenej odmeny neodvádza poistné na sociálne poistenie. Uvedené osoby ani obce nemajú voči Sociálnej poisťovni ani žiadne oznamovacie povinnosti.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa