Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Oprava odpočítanej dane podľa § 68d zákona o DPH

Oprava odpočítanej dane podľa § 68d zákona o DPH

Oprava odpočítanej dane podľa § 68d zákona o DPH

Zákon o DPH v § 25 upravuje skutočnosti, na základe ktorých dochádza k oprave základu dane a dane u platiteľa, ktorý dodal tovar alebo službu, napr. v prípade úplného alebo čiastočného vrátenia dodávky tovaru, pri znížení alebo zvýšení ceny tovaru alebo služby. V nadväznosti na opravu základu dane a dane u dodávateľa tovaru alebo služby vykoná opravu odpočítanej dane aj platiteľ, ktorý prijal tovar alebo službu. Zákon o DPH rozlišuje prípady, pri ktorých je platiteľ povinný opraviť odpočítanú daň a prípady, pri ktorých má platiteľ dane právo opraviť odpočítanú daň. K oprave odpočítanej dane u odberateľa môže dôjsť len v prípade, ak dodávateľovi vznikla daňová povinnosť pri pôvodnom dodaní tovaru alebo služby, odberateľ daň odpočítal a po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť, nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH.

Oprava odpočítanej dane u platiteľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu je upravená v § 53 zákona o DPH a v § 68d ods. 9 zákona o DPH. Ak u dodávateľa dôjde k oprave základu dane, pričom dôjde k zníženiu základu dane, postup pri oprave odpočítanej dane u odberateľa je upravený v § 53 ods. 1 zákona o DPH. Tento postup sa vzťahuje aj na platiteľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu. Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Ak platiteľ doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH.

Uvedený postup pri oprave odpočítanej dane u odberateľa v prípade, ak u dodávateľa, ktorý uplatňuje/neuplatňuje osobitnú úpravu dôjde k zníženiu základu dane je rovnaký bez ohľadu na skutočnosť, či platiteľ - odberateľ uplatňuje alebo neuplatňuje osobitnú úpravu.

Príklad č. 1

Dodávateľ, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu, dodal dňa 18.5.2016 tovar v cene 7 200 eur, z toho cena bez dane 6 000 eur, DPH 20% 1 200 eur. Daňová povinnosť podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH vznikla dňom dodania tovaru. Na základe reklamácie odberateľa dodávateľ dňa 7.6.2016 akceptoval vrátenie časti dodávky tovaru v hodnote 2 400 eur. Dodávateľ k pôvodne vyhotovenej faktúre vyhotovil dňa 16.6.2016 faktúru podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH, v ktorej uviedol poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré boli na základe vrátenia časti dodávky tovaru oproti pôvodne vyhotovenej faktúre zmenené. Odberateľ je povinný opraviť odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom dostal doklad o oprave základu dane, t.j. v zdaňovacom období jún 2016 (II. štvrťrok 2016), pričom odpočítanú daň zníži o 400 eur (2400 x 20/120). Opravu odpočítanej dane uvedie v riadku 28 daňového priznania „oprava odpočítanej dane podľa § 53 zákona“.

Ak by odberateľ nedostal doklad o oprave základu dane do 7.7.2016, kedy uplynie 30-dňová lehota odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období júl 2016 (III. štvrťrok 2016).

Ak u dodávateľa dôjde k oprave základu dane, pričom dôjde k zvýšeniu základu dane, postup pri oprave odpočítanej dane u odberateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu je upravený v § 68d ods. 9 zákona o DPH. Podľa znenia § 68d ods. 9 zákona o DPH platiteľ podľa § 68d ods. 2 zákona o DPH má právo opraviť odpočítanú daň pri zvýšení základu dane, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom zaplatil dodávateľovi a vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil. Tak, ako vyplýva z princípov uplatňovania osobitnej úpravy, opravu odpočítanej dane v prípade zvýšenia základu dane u dodávateľa môže platiteľ uplatňujúci osobitnú úpravu vykonať len v prípade, ak dodávateľovi zaplatil rozdiel ceny predstavujúci zvýšenie základu dane a dane. Opravu odpočítanej dane platiteľ vykoná v daňovom priznaní za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zaplatil dodávateľovi vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil.

Príklad č. 2

Platiteľ A v marci 2016 dodal platiteľovi B tovar v cene 4 800 eur, z toho základ dane 4 000 eur, DPH 20% 800 eur. Platiteľ A neuplatňuje osobitnú úpravu, platiteľ B uplatňuje osobitnú úpravu. Daňová povinnosť podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH vznikla dňom dodania tovaru. Za tovar odberateľ zaplatil v marci 2016 a uplatnil si právo na odpočítanie dane vo výške 800 eur v zdaňovacom období marec 2016. V júni 2016 došlo k zvýšeniu ceny dodaného tovaru z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok o 360 eur. Dodávateľ k pôvodne vyhotovenej faktúre vyhotovil faktúru podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH, v ktorej uviedol poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré boli na základe zvýšenia ceny dodaného tovaru oproti pôvodne vyhotovenej faktúre zmenené. Platiteľ B poukázal platbu vo výške 360 eur dodávateľovi bankovým prevodom, platba bola na bankový účet dodávateľa pripísaná 7.7.2016. Platiteľ B uvedie opravu odpočítanej dane vo výške 60 eur (360 x 20/120) v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie júl 2016 v riadku 28 daňového priznania „oprava odpočítanej dane podľa § 53 zákona“.

Ak u dodávateľa dôjde k oprave základu dane, pričom dôjde k zvýšeniu základu dane a dodávateľ uplatňuje osobitnú úpravu, postup pri oprave odpočítanej dane u odberateľa, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu je upravený v novelizovanom znení § 53 ods. 2 zákona o DPH. Podľa znenia § 53 ods. 2 upraveného novelou zákona o DPH, ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25 alebo § 68d ods. 8 zákona o DPH, ktorá má za následok zvýšenie základu dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane a ak sa oprava základu dane vykoná podľa § 68d ods. 8 zákona o DPH, oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ zaplatil, a to vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil. Odberateľ má právo odpočítať daň na základe zvýšenia základu dane a dane u dodávateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu až v tom zdaňovacom období, v ktorom zaplatil rozdiel ceny predstavujúci zvýšenie základu dane a dane dodávateľovi vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil.

Príklad č. 3

Platiteľ A v marci 2016 dodal platiteľovi B tovar v cene 4 800 eur, z toho základ dane 4 000 eur, DPH 20% 800 eur. Platiteľ A uplatňuje osobitnú úpravu. Daňová povinnosť podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH vznikla dňom zaplatenia za tovar dňa 4.4.2016. V júni 2016 došlo k zvýšeniu ceny dodaného tovaru z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok o 360 eur. Platiteľ B neuplatňuje osobitnú úpravu. Dodávateľ k pôvodne vyhotovenej faktúre vyhotovil faktúru podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH, v ktorej uviedol poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré boli na základe zvýšenia ceny dodaného tovaru oproti pôvodne vyhotovenej faktúre zmenené. Takáto zjednodušená faktúra vyhotovená v súlade s § 74 ods. 3 písm. d) zákona o DPH musí okrem iných údajov obsahovať slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Platiteľ B poukázal platbu vo výške 360 eur dodávateľovi bankovým prevodom, platba bola na bankový účet dodávateľa pripísaná 7.7.2016. Platiteľ B uvedie opravu odpočítanej dane vo výške 60 eur (360 x 20/120) v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie júl 2016 (III. štvrťrok 2016) v riadku 28 daňového priznania „oprava odpočítanej dane podľa § 53 zákona“.

Zdroj: Finančná správa SR