Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Oprava základu dane u platiteľa podľa § 68d zákona o DPH

Oprava základu dane u platiteľa podľa § 68d zákona o DPH

Oprava základu dane u platiteľa podľa § 68d zákona o DPH

Oprava základu dane u platiteľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, je upravená v § 68d ods. 8 zákona o DPH. Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť, nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie vzniknutej daňovej povinnosti, platiteľ podľa § 68d ods. 2 zákona o DPH uvedie opravu základu dane a dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vrátil platbu, a to v rozsahu vrátenej platby. Ak sa opravou základu dane zvýši základ dane, platiteľ podľa § 68d ods. 2 zákona o DPH uvedie opravu základu dane a dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal platbu, a to v rozsahu prijatej platby.

Keďže pri uplatňovaní osobitnej úpravy daňová povinnosť vzniká zaplatením za tovar a službu, táto skutočnosť ovplyvňuje aj postup pri vykazovaní opravy základu dane a dane v daňovom priznaní. Skutočnosti, na základe ktorých dochádza k oprave základu dane sú upravené v § 25 ods. 1 zákona o DPH:

  • dôjde k úplnému alebo čiastočnému zrušeniu dodávky tovaru alebo služby,
  • dodaný tovar je v celom rozsahu vrátený dodávateľovi alebo je vrátená jeho časť,
  • dôjde k zníženiu pôvodne vyfakturovanej ceny po vzniku daňovej povinnosti,
  • dôjde k zvýšeniu ceny dodaného tovaru alebo služby.

Ak nastanú uvedené skutočnosti, dodávateľ je povinný opraviť pôvodný základ dane a pôvodne odvedenú daň s výnimkou podľa § 25 ods. 6 zákona o DPH. Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť dôjde k úplnému alebo čiastočnému zrušeniu dodávky tovaru alebo služby, dodaný tovar je v celom rozsahu vrátený dodávateľovi alebo je vrátená jeho časť alebo dôjde k zníženiu pôvodne vyfakturovanej ceny, t.j. dôjde k zníženiu vzniknutej daňovej povinnosti, platiteľ uplatňujúci osobitnú úpravu uvedie opravu základu dane a dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo na základe vykonanej opravy základu dane a dane k vráteniu platby. Opravu základu dane a dane platiteľ vykoná v rozsahu vrátenej platby, t.j. ak dodávateľ nevrátil odberateľovi celú sumu opraveného základu dane a dane, základ dane a daň opraví v daňovom priznaní pomerne podľa výšky sumy, ktorú vrátil. Opravu základu dane a dane platiteľ vykáže v riadkoch daňového priznania 26 a 27 „rozdiel v základe dane a v dani po oprave podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona“ v členení na základ dane a daň. Tento postup sa uplatní na prípady, ak k dodaniu tovaru alebo služby a k oprave základu dane došlo v čase uplatňovania osobitnej úpravy dodávateľom.

Príklad č. 1

Platiteľ A uplatňuje osobitnú úpravu od 1.2.2016. V marci 2016 dodal platiteľovi B tovar v cene 4 800 eur, z toho základ dane 4 000 eur, DPH 20% 800 eur. V júni 2016 platiteľ B uplatnil reklamáciu dodaného tovaru z dôvodu nevyhovujúcej kvality časti dodaného tovaru. Dodávateľom bola reklamácia časti dodaného tovaru v cene 2 040 eur uznaná dňa 26.6.2016. Dodávateľ k pôvodne vyhotovenej faktúre vyhotovil faktúru podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH, v ktorej uviedol poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré boli na základe uznanej reklamácie časti dodaného tovaru oproti pôvodne vyhotovenej faktúre zmenené. Takáto zjednodušená faktúra vyhotovená v súlade s § 74 ods. 3 písm. d) zákona o DPH musí okrem iných údajov obsahovať slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Dodávateľ poukázal čiastočnú platbu vo výške 1 020 eur platiteľovi B bankovým prevodom, platba bola z bankového účtu platiteľa A odpísaná 7.7.2016. Platiteľ A uvedie opravu základu dane vo výške 850 eur a dane vo výške 170 eur (1 020 x 20/120) v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie júl 2016 v riadkoch daňového priznania 26 a 27 „rozdiel v základe dane a v dani po oprave podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona“.

Ak dôjde k zvýšeniu ceny tovaru alebo služby, platiteľ uplatňujúci osobitnú úpravu, uvedie opravu základu dane a dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal platbu, a to v rozsahu prijatej platby.

Príklad č. 2

Platiteľ A uplatňuje osobitnú úpravu od 1.3.2016. V marci 2016 dodal platiteľovi B 5 ks výrobkov v cene 3 000 eur, z toho základ dane 2 500 eur, DPH 20% 500 eur. Jednotková cena bez DPH predstavovala 500 eur. Po prehodnotení splnenia dohodnutých zmluvných podmienok za rok 2015 dodávateľ zistil, že odberateľ neodobral zmluvne dohodnutý počet výrobkov. Dôsledkom nedodržania odobratého množstva tovaru bolo podľa dohodnutých zmluvných podmienok zvýšenie jednotkovej ceny odobratého tovaru z 500 eur na 600 eur. U dodávateľa došlo k zvýšeniu celkovej fakturovanej ceny tovaru z 3 000 eur na 3 600 eur. Dodávateľ k pôvodne vyhotovenej faktúre vyhotovil dňa 5.4.2016 faktúru podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH, v ktorej uviedol poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré boli na základe zvýšenia jednotkovej ceny oproti pôvodne vyhotovenej faktúre zmenené. Takáto zjednodušená faktúra vyhotovená v súlade s § 74 ods. 3 písm. d) zákona o DPH musí okrem iných údajov obsahovať slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Odberateľ poukázal bankovým prevodom dodávateľovi dve platby, ktoré boli na bankový účet dodávateľa pripísané nasledovne:

1. Platba vo výške 1 500 eur bola na bankový účet dodávateľa pripísaná 21.4.2016. Platba predstavuje čiastočnú úhradu faktúry za dodávku tovaru. Dodávateľovi vznikla daňová povinnosť podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH z dodania tovaru vo výške 250 eur (1500 x 20/120), ktorú platiteľ vykáže v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie apríl 2016.

2. Platba vo výške 2 100 eur bola na bankový účet dodávateľa pripísaná 10.5.2016. Platba predstavuje doplatok fakturovanej ceny za dodávku tovaru a úhradu doplatku, ktorým bola zvýšená fakturovaná cena. Dodávateľovi vznikla daňová povinnosť podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH vo výške 250 eur (1500 x 20/120), ktorú platiteľ vykáže v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie máj 2016. Úhrada vo výške 600 eur predstavuje úhradu zvýšenej fakturovanej ceny. Rozdiel v základe dane vo výške 500 eur a v dani po oprave vo výške 100 eur platiteľ vykáže v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie máj 2016 v riadkoch daňového priznania 26 a 27 „rozdiel v základe dane a v dani po oprave podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona“.

Ak platiteľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, dodá tovar alebo službu, vyhotoví faktúru, ale daňová povinnosť podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH nevznikla z dôvodu, že odberateľ za tovar alebo službu nezaplatil a dôjde napr. k vráteniu časti dodaného tovaru, neuplatní sa postup podľa § 68d ods. 8 zákona o DPH, pretože pri pôvodnom dodaní tovaru alebo služby nevznikla daňová povinnosť. Dodávateľ k pôvodne vyhotovenej faktúre vyhotoví faktúru podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH, v ktorej uvedie poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré boli na základe vrátenia časti dodaného tovaru oproti pôvodne vyhotovenej faktúre zmenené. Ak platiteľ vyhotovuje zjednodušenú faktúru podľa § 74 ods. 3 písm. d) zákona o DPH, takáto zjednodušená faktúra musí okrem iných údajov obsahovať slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Na základe vrátenia časti dodaného tovaru dôjde k zníženiu fakturovanej ceny, daňová povinnosť podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH vznikne zaplatením za tovar alebo službu odberateľom vo výške prijatej platby, pričom požadovaná úhrada bude zodpovedať zníženej fakturovanej cene uvedenej na zjednodušenej faktúre.

Zdroj: Finančná správa SR