Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Osobitosti zamestnávania mladistvých zamestnancov

Osobitosti zamestnávania mladistvých zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov (zamestnancov mladších ako 18 rokov):

 • utvárať priaznivé podmienky na všestranný rozvoj telesných a duševných schopností mladistvých zamestnancov v prípade potreby aj osobitnou úpravou ich pracovných podmienok,
 • pri riešení dôležitých otázok týkajúcich sa mladistvých zamestnávateľ úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami mladistvých,
 • viesť evidenciu mladistvých zamestnancov, ktorých zamestnáva v pracovnom pomere (evidencia obsahuje aj dátum narodenia mladistvých zamestnancov).

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci mladistvého zamestnanca:

 • pred jeho preradením na inú prácu,
 • pravidelne, podľa potreby najmenej raz za rok, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Mladistvý zamestnanec je povinný podrobiť sa určeným lekárskym prehliadkam vo vzťahu k práci. Pri ukladaní pracovných úloh mladistvému zamestnancovi sa zamestnávateľ riadi aj lekárskymi posudkami.

Zamestnávateľ môže zamestnávať mladistvých zamestnancov len prácami, ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému rozvoju, neohrozujú ich mravnosť, a poskytuje im pri práci zvýšenú starostlivosť. To platí aj pre školy a občianske združenia, ak v rámci svojej účasti na výchove mládeže organizujú práce mladistvých.

Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov:

 • prácou nadčas,
 • nočnou prácou,
 • nesmie im nariadiť alebo s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť.

Výnimočne môžu mladiství zamestnanci starší ako 16 rokov vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu jednu hodinu, ak je to potrebné na ich výchovu na povolanie. Nočná práca mladistvého zamestnanca musí bezprostredne nadväzovať na jeho prácu pripadajúcu podľa rozvrhu pracovných zmien na denný čas.

Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnaný

 • prácami pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní,
 • prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku sú pre neho neprimerané, nebezpečné alebo jeho zdraviu škodlivé,
 • prácami, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo pri ktorých výkone by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb.

Ak zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvého zamestnanca prácou, na ktorú získal kvalifikáciu, pretože je jej výkon mladistvým zamestnancom zakázaný alebo preto, že podľa lekárskeho posudku ohrozuje jeho zdravie, zamestnávateľ je povinný dovtedy, kým bude mladistvý zamestnanec môcť túto prácu vykonávať, poskytnúť mu inú primeranú prácu zodpovedajúcu pokiaľ možno jeho kvalifikácii.

Zamestnávateľ nesmie používať taký spôsob odmeňovania práce, ktorý by viedol pri zvyšovaní pracovných výkonov k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia mladistvých zamestnancov.

Výpoveď daná mladistvému zamestnancovi i okamžité skončenie pracovného pomeru s mladistvým zamestnancom zo strany zamestnávateľa sa musia dať na vedomie aj jeho zákonnému zástupcovi. Ak pracovný pomer skončí mladistvý zamestnanec výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru, v skúšobnej dobe alebo ak sa má jeho pracovný pomer skončiť dohodou, je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu.