Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Osobitosti zamestnávania zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou - 1. časť

Osobitosti zamestnávania zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou - 1. časť

Osobitosti zamestnávania zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou - 1. časť

Zamestnanec so zdravotným postihnutím je občan uznaný za invalidného podľa zákona o sociálnom poistení. Zamestnávateľovi preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia.

Zamestnávateľ je povinný

  • zamestnávať zamestnanca so zdravotným postihnutím na vhodných pracovných miestach a umožňovať mu výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej kvalifikácie, ako aj starať sa o jej zvyšovanie,
  • utvárať podmienky, aby zamestnanec mal možnosť pracovného uplatnenia, a zlepšovať vybavenie pracovísk, aby mohol dosahovať, ak je to možné, rovnaké pracovné výsledky ako ostatní zamestnanci a aby mu bola práca čo najviac uľahčená.

Pre zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorého nemožno zamestnať za obvyklých pracovných podmienok, môže zamestnávateľ zriadiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.

Zamestnávateľ umožní zamestnancovi so zdravotným postihnutím teoretickú prípravu alebo praktickú prípravu (rekvalifikáciu) s cieľom zachovať, zvýšiť, rozšíriť alebo zmeniť doterajšiu kvalifikáciu alebo ju prispôsobiť technickému rozvoju na udržanie zamestnanca v pracovnom pomere.

Rekvalifikácia, ktorú vykonáva zamestnávateľ v záujme ďalšieho pracovného uplatnenia zamestnanca so zdravotným postihnutím, sa uskutočňuje

  • na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancom,
  • v pracovnom čase a je prekážkou v prácu na strane zamestnanca – za tento čas patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku,
  • mimo pracovného času sa kvalifikácia uskutočňuje, len ak je to nevyhnutné vzhľadom na spôsob jej zabezpečenia.

Zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávane zamestnancov so zdravotným postihnutím a zásadné otázky starostlivosti o týchto zamestnancov.

Plnenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím

Zamestnávateľ je podľa § 63 a nasl. Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov zamestnávať občanov so zníženým postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov.

Celkový počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí. Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a skutočný počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé číslo od 0,5 vrátane smerom nahor.