Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Osobitosti zamestnávania zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou - 3. časť

Osobitosti zamestnávania zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou - 3. časť

Osobitosti zamestnávania zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou - 3. časť

Zamestnanec so zdravotným postihnutím je občan uznaný za invalidného podľa zákona o sociálnom poistení. Zamestnávateľovi preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia.

Výpočet priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách sa vykoná nasledovne:

Súčet počtu fyzických osôb vo všetkých kalendárnych dňoch sledovaného obdobia (vrátane dní pracovného pokoja) sa delí plným počtom kalendárnych dní príslušného obdobia. Za dni pracovného pokoja (soboty, nedele, príp. iné dni nepretržitého odpočinku v týždni a sviatky) sa pri výpočte vezme počet zamestnancov z predchádzajúceho dňa. V malých organizáciách so zjednodušenou evidenciou v prípadoch, keď v priebehu jedného mesiaca nedochádza k väčšiemu pohybu zamestnancov, sa priemerný evidenčný počet zamestnancov na začiatku a na konci sledovaného mesiaca.

Priemerný evidenčný počet za dlhšie obdobie sa vypočítava ako aritmetický priemer počtu zamestnancov za jednotlivé mesiace. V prípade, že organizácia vznikla v priebehu roka (napr. v decembri s priemerným počtom zamestnancov za mesiac december 240 osôb) uvedie za rok aritmetický priemer počtu zamestnancov vypočítaný nasledovne:

(január + február + marec + apríl + máj + jún + júl + august + september + október + november + december) / 12 = rok
(0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 240) /12 = 240/12 = 20 zamestnancov

Výpočet priemerného evidenčného počtu zamestnancov pri kratších pracovných časoch

Prepočty sa vykonávajú u zamestnancov s kratším pracovným časom, t.j. zamestnancov, ktorí z prevádzkových dôvodov organizácie, prípadne zavedením osobného režimu v organizáciu (napr. pre nedostatok práce, odbytové ťažkosti a pod.), alebo zo zdravotných dôvodov alebo iných vážnych dôvodov na strane zamestnancov majú s organizáciou dohodnutý v pracovnej zmluve iný než stanovený týždenný pracovný čas (prepočet počtu zamestnancov na plne zamestnaných sa zásadne nevykonáva u tých zamestnancov, ktorí z dôvodov zdraviu škodlivého prostredia a pod. majú právnymi predpismi stanovený kratší pracovný čas). Prepočet sa vykoná na základe dĺžky pracovných úväzkov ako súčet súčinov priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách za sledované obdobie podľa pracovných úväzkov a príslušnej dĺžky týždenného pracovného úväzku, vydelený týždenným pracovným časom zavedeným v organizácii.

Príklad:Zamestnávateľ so 40-hodinovým pracovným časom zamestnáva nasledovných zamestnancov s kratším pracovným časom:
a) 4 zamestnancov na polovičný pracovný úväzok,
b) 2 zamestnancov len na 3 dni v týždni
c) 3 mladistvých zamestnancov do 16 rokov po 2 hodiny denne,
d) 5 zamestnancov so 6-hodinovým pracovným časom 5 dní v týždni
e) 2 zamestnancov so 4-hodinovým týždenným pracovným úväzkom

Výpočet priemerného evidenčného počtu zamestnancov:
[(4 x 20 h) + (2 x 3 dní x 8 h) + (3 x 2 h x 5 dní) + (5 x 6 h x 5 dní) + (2 x 4 h)] / 40 hodín
t.j. (80 + 48 + 30 + 150 + 8) / 40 = 316/40 = 7,9 zamestnancov.

V záujme zjednodušenia evidencie možno v organizáciách s rozdielnym týždenným pracovným časom na rôznych pracoviskách v prípade, že jeden typ týždenného pracovného času (napr. 40 alebo 38 a 3 alebo 37 a 1 hod.) výrazne prevláda, použiť pre prepočet všetkých zamestnancov v celej organizácii prevažujúci týždenný pracovný čas.

Ak nie je možné u zamestnancov v pracovnom pomere k organizácii vykonávajúcich prácu len príležitostne na výzvu a podľa potrieb organizácie vopred dohodnúť dĺžku pracovného úväzku za príslušné obdobie, vykoná sa prepočet na základe skutočne odpracovaných hodín. K takto vypočítanému počtu zamestnancov prepočítaných na plne zamestnaných sa pripočíta počet zamestnancov zamestnaných na plný pracovný úväzok.

Príklad:Traja zamestnávatelia v roku 2014 dosiahli nasledovný priemerný evidenčný počet zamestnancov:
1. zamestnávateľ - 20 zamestnancov, 2 zamestnávateľ - 50 zamestnancov, 3. zamestnávateľ – 85 zamestnancov.

Počet zamestnávaných občanov so zdravotným postihnutím mal u nich byť najmenej:
- 1. zamestnávateľ: (20 x 3,2) / 100 = 0,64 po zaokrúhlení 1 občan so zdravotným postihnutím
- 2. zamestnávateľ: (50 x 3,2) / 100 = 1,6 po zaokrúhlení 2 občania so zdravotným postihnutím
- 3. zamestnávateľ: (85 x 3,2) / 100 = 2,72 po zaokrúhlení 3 občania so zdravotným postihnutím

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70%, si na účely plnenia povinného podielu zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím započítava, ako keby zamestnával troch takých občanov.

Prečítajte si predchádzajúce príspevky:
Osobitosti zamestnávania zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou - 1. časť
Osobitosti zamestnávania zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou - 2. časť