Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Osobitosti zamestnávania zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou - 4. časť

Osobitosti zamestnávania zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou - 4. časť

Osobitosti zamestnávania zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou - 4. časť

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive predpísanom ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, za rok 2016 do 31.3.2017.

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky:

  • chránenej dielni – ide o pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50% občanov so zdravotným postihnutím,
  • chránenému pracovisku – ide o pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni. Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť.

Zákazka je dodanie tovaru alebo poskytovanie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanom so ZP vo výške povinného podielu a chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so ZP, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Tovarom je výrobok zhotovený chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so ZP, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a je určený na predaj.

Službou je služba, ktorá je poskytovaná chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so ZP, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Výska zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8 násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky (za kalendárny rok 2015 je to 883 eur).

Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím je potrebné odobrať tovar alebo prijať službu vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobratý tovar alebo prijaté služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm.d), po započítaní alebo nezapočítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých tovarov alebo prijatých služieb a výškou zákazky za daný kalendárny rok. Výsledná hodnota vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na celé číslo od 0,5 vrátane smerom nahor.

Ak chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ktoré zriadil občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, realizujú činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nezhotovujú, sa zamestnávateľovi, ktorý odoberá takéto výrobky, započítava výška 10% peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty.

V prípade, že zamestnávateľ povinný podiel zamestnávania občanov so ZP podľa § 9 ods.1 zákona o službách zamestnanosti splnil zadaním zákazky podľa § 64 je potrebné k výkazu doložiť doklady preukazujúce náhradné plnenie:

  • 1. fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, resp. zmluva)
  • 2. fotokópiu dokladu o zaplatení (faktúra, výpis z bankového účtu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad)
  • 3. potvrdenie pre zamestnávateľa (tlačivo Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácií zákazky 2016).
  • 4. ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky – rozpis tovarov podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti (neoddeliteľná súčasť k potvrdeniu pre rok 2016), dodacie listy /tlačivo Príloha k potvrdeniu 2016 – rozpis dodaných tovarov..),
  • 5. doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti – fotokópia dokladu o priznaní postavenia chránenej dielne, fotokópia dokladu o priznaní postavenia chráneného pracoviska, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, fotokópia živnostenského listu, fotokópia rozhodnutia alebo oznámenia Sociálnej poisťovne, alebo posudku útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 328/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov) v prípade fyzickej osoby, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona o zamestnanosti, je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na euro smerom nadol.

Ak úrad viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím len časť kalendárneho roka, odvod podľa odseku 1 sa znižuje o sumu, ktorá je súčinom 0,3 násobku celkovej ceny práce, polovice počtu mesiacov, počas ktorých úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie neuviedol občanov so zdravotným postihnutím počas kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ neplnil povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím a poštu občanov so zdravotným postihnutím chýbajúcich do splnenia povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d).

Ak si zamestnávateľ nesplní svoju povinnosť v stanovenej lehote, úrad rozhodne o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov zo zdravotným postihnutím.

Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím môže zamestnávateľ plniť aj vzájomnú kombináciou oboch možností, t.j. zadaním zákazky a finančným plnením.

Prečítajte si predchádzajúce príspevky:
Osobitosti zamestnávania zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou - 1. časť
Osobitosti zamestnávania zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou - 2. časť
Osobitosti zamestnávania zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou - 3. časť