Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Osobné ochranné pracovné prostriedky - OOPP

Osobné ochranné pracovné prostriedky - OOPP

Osobné ochranné pracovné prostriedky definuje nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca.

Osobným ochranným pracovným prostriedkom nie je:

 • bežný pracovný odev, uniforma a obuv,
 • prostriedok, ktorým záchranné zložky poskytujú pomoc,
 • prostriedok používaný pri cestnej doprave,
 • športový výstroj,
 • prostriedok na sebaobranu a na odstrašovanie.

Osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce.

Osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, musí:

 • zabezpečovať účinnú ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami a predvídateľnými nebezpečenstvami a sám nesmie zvyšovať riziko,
 • zodpovedať existujúcim a predvídateľným pracovným podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku,
 • vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu zamestnanca a po nevyhnutnom malom prispôsobení aj telu zamestnanca, ak to osobný ochranný pracovný prostriedok umožňuje,
 • byť zdravotne neškodný.

Osobný ochranný pracovný prostriedok má v zásade používať jeden zamestnanec. Ak okolnosti vyžadujú, aby ten istý osobný ochranný pracovný prostriedok používalo viac zamestnancov, zamestnávateľ je povinný vykonať príslušné opatrenia, aby:

 • nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
 • osobný ochranný pracovný prostriedok bol zamestnancovi prístupný vždy v prípade potreby.

Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov je uvedený v prílohe č. 1 príslušného nariadenia. Osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami môžu byť aj iné osobné ochranné pracovné prostriedky, ako sú uvedené v prílohách č. 1, ak ich určil zamestnávateľ v súlade s týmto nariadením vlády. Okrem prílohy č. 1. poskytuje nariadenie aj prílohu č. 2, ktorá definuje zoznam nebezpečenstiev a prílohu č. 3, ktorá hovorí o zozname prác, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky.

Osobné ochranné pracovné prostriedky sú podľa prílohy 1 rozdelené do nasledovných kategórií:

 • na ochranu hlavy,
 • na ochranu sluchu,
 • na ochranu zraku a tváre,
 • na ochranu dýchacích orgánov,
 • na ochranu horných končatín,
 • na ochranu dolných končatín,
 • na ochranu trupu a brucha,
 • na ochranu celého tela,
 • na ochranu kože,
 • iné.

Povinnosťou zamestnávateľa je aj vedenie dokumentácie o pridelení OOPP. Spôsob evidencie pridelených OOPP nie je legislatívne upravený, a preto nie je možné vyžadovať, aby všetky OOPP boli evidované výhradne na kartách jednotlivých zamestnancov.

Zdroj:

 • Nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 • Nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.