Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zmeny vo výpočte základu dane pri vyplácaní podielov na zisku

Zmeny vo výpočte základu dane pri vyplácaní podielov na zisku

Nový metodický pokyn FS SR

Dňa 15. júla 2014 zverejnila Finančná správa Slovenskej republiky na svojej stránke Metodický pokyn k § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – výpočet základu dane, ktorým mení svoje usmernenia z apríla 2014.

Podľa nového metodického pokynu zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti je možné znížiť len o také poistné a príspevky, ktoré sa viažu k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti. Znamená to, že poistné platené z príjmov oslobodených od dane alebo z príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, nie je možné uplatniť (odpočítať) pri výpočte ČZD (čiastkového základu dane) podľa § 5 ZDP (Zákona o dani z príjmov), a to ani v takom prípade, ak niektorý všeobecne záväzný právny predpis ustanovuje povinnosť platiť poistné z takýchto príjmov.

Príklad

Spoločnosť vyplatí v roku 2014 podiely na zisku vykázanom za rok 2013 všetkým zamestnancom, t. j. zamestnancom, ktorí sa podieľajú na základnom imaní tejto spoločnosti (príjem nie je predmetom dane podľa § 3 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 52 ods. 24 ZDP) a aj zamestnancom, ktorí nemajú majetkovú účasť (príjem oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. i) ZDP). Vzhľadom k tomu, že zákon o zdravotnom poistení ustanovuje povinnosť platiť poistné aj z podielov na zisku, spoločnosť z nich zrazila poistné na zdravotné poistenie.

Podiely na zisku

Do ČZD podľa § 5 ZDP sa zahŕňajú len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, pričom podiely na zisku vyplatené zamestnancom, takýmito príjmami nie sú. Znamená to, že ani poistné platené z podielov na zisku, ktoré nie sú zdaniteľnými príjmami, nie je možné uplatniť pri výpočte ČZD podľa § 5 ZDP.


Podiely na zisku v systéme Humanet

V update 4.06 z 2. mája 2014 boli do systému zapracované dve nové mzdové položky pre účely vyplácania podielov na zisku za účtovné obdobie roku 2013 a ďalšie:

  • SMF20810 Podiely na zisku (dividendy) - nezdanené so ZP 14.00 % - položka sa použije pri vyplácaní dividend podľa § 3 ods. 2 písm. c) ZDP osobám s majetkovou účasťou. Tento príjem nie je predmetom dane a platia sa z neho len odvody na zdravotné poistenie v sadzbe 14 %;
  • SMF20811 Podiely na zisku bez maj. účasti - nezdanené so ZP 14.00 % a SP – položka sa použije pri vyplácaní podielov na zisku podľa § 5 ods. 7 písm. i) ZDP zamestnancom bez majetkovej účasti na základnom imaní. Tento príjem je od dane oslobodený, platia sa z neho odvody na zdravotné poistenie v sadzbe 14 % a odvody na sociálne poistenie podľa typu zamestnanca.

Na základe usmernenia FS SR z apríla 2014 (uvádzame ho v plnom znení v sprievodnom liste k update 4.06) je výpočet základu dane z týchto položiek aktuálne upravený nasledovne:

  • ak sa použije položka SMF20810 Podiely na zisku (dividendy) - nezdanené so ZP 14.00 %, preddavky na zdravotné poistenie z nej vypočítané neznižujú základ dane zamestnanca. To je podľa znenia nového metodického pokynu správne.
  • ak sa použije položka SMF20811 Podiely na zisku bez maj. účasti - nezdanené so ZP 14.00 % a SP, preddavky na zdravotné poistenie a sociálne poistenie vypočítané zo sumy podielu zo zisku znižujú základ dane zamestnanca. To je podľa znenia nového metodického pokynu nesprávne.

Z tohto dôvodu bude potrebné výpočet základu dane z položky SMF20811 Podiely na zisku bez maj. účasti - nezdanené so ZP 14.00 % a SP upraviť. Ako problematické vidíme určiť tú časť odvodov na sociálne poistenie, ktorá nemá znižovať základ dane. Ako napr. určiť, ktorá časť poistného na sociálne poistenie nemá znižovať základ dane, ak súčet mzdy a podielu na zisku vstupujúce do vymeriavacieho základu prekročia maximálny vymeriavací základ.

Úpravu výpočtu základu dane plánujeme zaradiť do update 4.10, ktorý by mal byť realizovaný koncom septembra. Preto, ak plánujete v najbližších mesiacoch vyplácať zamestnancom bez účasti na imaní podiely na zisku, v systéme Humanet tak budete môcť urobiť až v októbri 2014 (v septembrovej výplate).