Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) – Povinnosti zamestnávateľa

Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) – Povinnosti zamestnávateľa

Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) – Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci poskytovať osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej OOPP) svojím zamestnancom. Je potrebné myslieť na to, že poskytovanie vhodných OOPP je spojené s ďalším radom povinností.

Povinnosť poskytovať zamestnancom vhodné OOPP je ustanovená nariadení vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, tak ako bolo spomenuté už v článku Osobné ochranné pracovné prostriedky - OOPP

Zamestnávateľ je povinný pri poskytovaní OOPP najmä:

  • vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia,
  • bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí,
  • udržovať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave a dbať o ich riadne používanie,
  • poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny,
  • poskytovať zamestnancom také OOPP, ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitných predpisov - spĺňajú požiadavky podľa nariadenia vlády č. 35/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky,
  • určiť podmienky používania osobného ochranného pracovného prostriedku, najmä dobu používania,
  • zamestnanca zrozumiteľne oboznámiť s nebezpečenstvami, pred ktorými ho používanie poskytnutého osobného ochranného pracovného prostriedku chráni, a poučiť ho o správnom používaní tohto osobného ochranného pracovného prostriedku a podľa potreby mu poskytnúť aj praktický výcvik,
  • kontrolovať riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a ochranných zariadení zamestnancami.

Zdroj:

  • Inšpektorát práce
  • Nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.