Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Postup pri oprave daňového režimu pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH v prípade, ak bol uplatnený prenos daňovej povinnosti a nemal byť

Postup pri oprave daňového režimu pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH v prípade, ak bol uplatnený prenos daňovej povinnosti a nemal byť

Postup pri oprave daňového režimu pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH v prípade, ak bol uplatnený prenos daňovej povinnosti a nemal byť

Ak platiteľ (dodávateľ) dodá v tuzemsku inému platiteľovi služby, ktoré nepatria do sekcie F klasifikácie CPA a nesprávne pri ich fakturácii uplatní prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, t.j. neodvedie z nich daň a na faktúre neoprávnene uvedie text „prenesenie daňovej povinnosti“, pri zistení tejto skutočnosti a oprave tohto omylu postupuje takto:

 • vyhotoví opravnú faktúru v prospech odberateľa, ktorou opraví účtovanú sumu na pôvodnej faktúre na základ dane a daň a stornuje text „prenos daňovej povinnosti“; opravnú faktúru uvedie do kontrolného výkazu do časti C.1. za zdaňovacie obdobie, v ktorom opravnú faktúru vyhotovil,
 • podá dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom dodal predmetné služby a odvedie z nich daň.

Ak platiteľ (odberateľ) od vyššie uvedeného platiteľa (dodávateľa) prijal v tuzemsku služby, ktoré nepatria do sekcie F klasifikácie CPA a nesprávne z nich v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal, odviedol daň podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH a zároveň si uplatnenú daň odpočítal a údaje z prijatej faktúry (vrátane odpočítanej dane) nesprávne uviedol do časti B.1. kontrolného výkazu za predmetné zdaňovacie obdobie a svoje pochybenie zistí až na základe prijatej opravnej faktúry, ktorou mu dodávateľ opravil sumu pôvodnej faktúry na základ dane a daň, pri oprave tohto omylu postupuje takto:

 • podá dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom sa nesprávne „samozdanil“ z prijatej služby, v ktorom príslušné údaje zníži o nesprávne odvedenú daň a takisto aj o sumu nesprávne odpočítanej dane,
 • podá dodatočný kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie, v ktorom nesprávne uviedol pôvodnú prijatú faktúru v časti B.1., v ktorom kódom opravy 1 z časti B.1. vystornuje túto faktúru,
 • prijatú opravnú faktúru od dodávateľa uvedie v časti C.2. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal opravnú faktúru,
 • v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom splní podmienky § 49 - § 51 si môže odpočítať daň z prijatej opravnej faktúry.

Príklad č. 2

Platiteľ inému platiteľovi v apríli 2016 poskytol geodetické služby – vyznačenie hraníc stavebného pozemku v sume 240 eur, na ktoré odberateľovi vyhotovil faktúru s textom „prenesenie daňovej povinnosti“, teda z predmetných služieb v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie IV/2016 daň neodviedol. Odberateľ prijatú faktúru „samozdanil“ v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie IV/2016 a zároveň si v ňom odpočítal aj daň ním uplatnenú. Dodávateľ zistil v auguste 2016, že predmetné služby nepodliehali prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, na základe čoho 20.08.2016 vyhotovil opravnú faktúru, ktorou opravil údaje pôvodnej faktúry na základ dane a daň a stornoval text „prenos daňovej povinnosti“. Opravnú faktúru odberateľ obdržal 30.08. 2016, ktorý len na základe tejto opravnej faktúry si uvedomil, že v apríli 2016 neprijal stavebné práce, ale iné služby, ktoré nemal „samozdaniť“.

Postup pri oprave

Dodávateľ:

 • podá dodatočné daňové priznanie za IV/2016, v ktorom zvýši riadky 3 a 4, t.j. o základ dane dodanej služby a zodpovedajúcu daň,
 • vyhotovenú opravnú faktúru uvedie v kontrolnom výkaze za VIII/2016 v časti C.1.

Odberateľ:

 • podá dodatočné daňové priznanie za IV/2016, v ktorom zníži riadky 9, 10 o sumu základu dane a nesprávne odvedenej dane a zníži riadok 21 o sumu nesprávne odpočítanej dane,
 • podá dodatočný kontrolný výkaz za IV/2016, v ktorom z časti B.1. kódom opravy 1 vystornuje pôvodnú prijatú faktúru,
 • prijatú opravnú faktúru od dodávateľa uvedie v kontrolnom výkaze za VIII/2016 do časti C.2.,
 • po splnení podmienok § 49 - § 51 si môže odpočítať daň najskôr v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie VIII/2016.

Zdroj: Finančná správa