Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Postup pri oprave daňového režimu pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH v prípade, ak bola daň uplatnená a nemala byť

Postup pri oprave daňového režimu pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH v prípade, ak bola daň uplatnená a nemala byť

Postup pri oprave daňového režimu pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH v prípade, ak bola daň uplatnená a nemala byť

Ak platiteľ (dodávateľ) dodá v tuzemsku inému platiteľovi stavebné práce patriace do sekcie F klasifikácie CPA a nesprávne pri ich fakturácii k cene uplatní daň, ktorú zahrnie do daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, pri zistení tejto skutočnosti a oprave tohto omylu postupuje takto:

 • vyhotoví opravnú faktúru v prospech odberateľa, ktorou zníži cenu stavebných prác účtovaných pôvodnou faktúrou o sumu neoprávnene účtovanej DPH a ktorou doplní pôvodnú faktúru o text „prenesenie daňovej povinnosti“. Opravnú faktúru uvedie do kontrolného výkazu do časti C.1. za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovil opravnú faktúru,
 • podá dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom odviedol nesprávne daň zo stavebných prác patriacich do sekcie F klasifikácie CPA.

Ak platiteľ (odberateľ) od vyššie uvedeného platiteľa (dodávateľa) prijal v tuzemsku stavebné práce patriace do sekcie F klasifikácie CPA a neodviedol z nich daň podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH a svoje pochybenie zistil až na základe prijatej opravnej faktúry, ktorou mu dodávateľ znížil cenu stavebných prác pôvodne účtovaných s daňou o sumu neoprávnene účtovanej DPH, postupuje takto:

 • podá dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom prijal stavebné práce a odvedie z nich daň podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. Ak spĺňa podmienky § 49 - § 51 zákona o DPH, môže si zároveň odpočítať ním uplatnenú daň zo stavebných prác,
 • ak si neoprávnene odpočítal daň nesprávne uvedenú na faktúre vyhotovenej dodávateľom, (ktorý pri dodaní stavebných prác neuplatnil prenos daňovej povinnosti, ale ich zdanil), podá dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom si neoprávnene odpočítal daň z predmetnej faktúry,
 • podá dodatočný kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal stavebné práce a uvedie v ňom v časti B.1. s kódom opravy 2 údaje z pôvodnej faktúry na prijaté stavebné práce,
 • prijatú opravnú faktúru, ktorou mu dodávateľ znížil cenu stavebných prác (pôvodne účtovaných s daňou) o sumu neoprávnene účtovanej DPH, uvedie v časti C.2. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom obdržal túto opravnú faktúru.

Príklad č. 1:

Platiteľ (dodávateľ) pre iného platiteľa v apríli 2016 vykonal inštaláciu klimatizácie na budove okresného úradu v sume 12 000 eur. Na túto sumu nesprávne vyhotovil faktúru so základom dane 10 000 eur a 20% DPH v sume 2 000 eur. Dodávateľ z faktúry daň odviedol v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie IV/2016 a odberateľ si z prijatej faktúry uplatnil odpočet dane v sume 2 000 eur v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie IV/2016. Dodávateľ zistil v auguste 2016, že predmetné stavebné práce podliehali prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, na základe čoho 10.08.2016 vyhotovil opravnú faktúru, ktorou znížil cenu prác účtovaných pôvodnou faktúrou o sumu neoprávnene účtovanej DPH a doplnil pôvodnú faktúru o text „prenesenie daňovej povinnosti“. Opravnú faktúru odberateľ obdržal v auguste 2016. Až na základe tejto faktúry si uvedomil, že v apríli 2016 prijal stavebné práce, ktoré mal „samozdaniť“.

Postup pri oprave

Dodávateľ:

 • podá dodatočné daňové priznanie za IV/2016, v ktorom zníži riadky 3 a 4 o príslušné sumy uvedené na pôvodnej faktúre,
 • vyhotovenú opravnú faktúru uvedie v kontrolnom výkaze za VIII/2016 v časti C.1.

Odberateľ:

 • podá dodatočné daňové priznanie za IV/2016, v ktorom zníži riadok 23 a riadok 21 o sumu neoprávnene odpočítanej dane z pôvodnej faktúry, zvýši riadky 9 a 10 o sumu prijatých stavebných prác a príslušnej DPH a zvýši riadok 21 o sumu odpočítanej ním uplatnenej dane zo stavebných prác, ak spĺňa podmienky na odpočítanie dane podľa § 49 - 51 zákona o DPH a ak si uplatní odpočítanie dane za IV/2016,
 • podá dodatočný kontrolný výkaz za IV/2016, v ktorom v časti B.1. uvedie pôvodnú faktúru,
 • prijatú opravnú faktúru od dodávateľa uvedie do kontrolného výkazu za VIII/2016 do časti C.2.