Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti

Potvrdenie o príjme

Povinnosťou každého zamestnávateľa je vystaviť a doručiť zamestnancom, ktorým nebude vykonávať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, potvrdenie o zdaniteľnom príjme fyzickej osoby zo závislej činnosti.

Potvrdenie o zdaniteľnom príjme fyzickej osoby zo závislej činnosti je definované na vzore tlačiva dané Finančným riaditeľstvom SR a povinnosť jeho vytvorenia je ustanovená podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Potvrdenie o zdaniteľnom príjme musí odrážať spracované mzdy zamestnanca za rok. Údaje musia byť preukázateľné podľa mzdového listu, prípadne podľa evidencie podľa § 39 ods. 4 zákona č. 595/2003.

Potvrdenie sa vystavuje zamestnancom, ktorí budú podávať daňové priznanie alebo tým, ktorým bude ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti spracovávať iný zamestnávateľ.

Zákonom stanovené lehoty doručenia potvrdenia sú nasledovné:

  • ak zamestnanec do 5. februára 2015 o potvrdenie zamestnávateľa nepožiada, zamestnávateľ je povinný vystaviť a doručiť mu potvrdenie najneskôr do 10. marca 2015
  • ak zamestnanec do 5. februára 2015 požiada zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia, zamestnávateľ je povinný vystaviť a doručiť mu potvrdenie najneskôr do 10. februára 2015

Zamestnávateľ musí potvrdenie nielen vystaviť, ale zamestnancom aj doručiť v zákonom stanovenej lehote.

Spôsob preukázania doručenia potvrdenia nie je zo zákonom definovaný. Zamestnávatelia si pre kontrolu dávajú potvrdiť prevzatie od zamestnanca týmito spôsobmi:

  • na kópiu potvrdenia, ktorú musia odkladať do zákonnej lehoty (podľa zákona o účtovníctve)
  • na tlačive vyhlásenia k zdaneniu príjmu zo závislej činnosti (posledná strana)
  • odložia si potvrdenku z pošty, ak ho odošlú zamestnancovi poštou