Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018

Dňa 21.12.2018 zverejnila Finančná správa SR na svojom portáli Informáciu o určení vzoru tlačiva používaného v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov platného za rok 2018. Pre rok 2018 tak bol určený v poradí už tretí vzor tlačiva Potvrdenia o zdaniteľnom príjme.

Verzia POT39_5v18-ubytovanie reflektuje na zmeny v Zákone o dani z príjmov prijaté novelou č. 368/2018 a účinné od 1.1.2019, ktorými sa rozširuje okruh príjmov oslobodených od dane o nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi na účely zabezpečenia ubytovania zamestnanca. Oslobodenie od dane príspevkov na ubytovanie zamestnanca možno prvýkrát uplatniť pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie 2018. Zamestnávateľ, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke, ktorý v zdaňovacom období 2018 zamestnancovi poskytol nepeňažné plnenie na účely zabezpečenia ubytovania zamestnanca podľa § 19 ods. 2 písm. s) druhého bodu Zákona o dani z príjmov, uvedie v novom tlačive na riadku 13 úhrnnú sumu tohto nepeňažného plnenia. Ak takýto zamestnávateľ vystavil zamestnancovi Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch podľa vzorov platných do 31.5.2018, vystaví zamestnancovi opravné potvrdenie.

Ak sa na zamestnanca nevzťahuje oslobodenie nepeňažného príjmu na ubytovanie podľa § 5 ods. 7 písm. p) a § 52zu ods. 1 Zákona o dani z príjmov, pre rok 2018 bude podľa usmernení Finančnej správy SR akceptované aj potvrdenie vystavené na tlačive POT39_5v17, ak bolo vystavené do 31.5.2018, alebo potvrdenie vystavené na tlačive POT39_5v18, ak bolo vystavené po 31.5.2018.

Suma nepeňažného príjmu oslobodená od dane za rok 2018 a odvody

Podľa zákona č. 368/2018, ktorý okrem Zákona o dani z príjmov v čl. II novelizoval aj Zákon o sociálnom poistení, zostáva príjem dodatočne oslobodený za rok 2018 súčasťou vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie. U zdravotného poistenia obdobné ustanovenie nebolo prijaté, tak možno len predpokladať, že dodatočne od dane oslobodená suma bude vysporiadaná v ročnom zúčtovaní preddavkov na zdravotné poistenie za rok 2018.

Riadok 13 potvrdenia o zdaniteľnom príjme a Humanet

Ak zamestnávateľ počas roka 2018 poskytoval zamestnancom príspevok na bývanie, ktorý sa počas roka zdaňoval preddavkom, a na tento príspevok sa vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 7 písm. p) a § 52zu ods. 1 Zákona o dani z príjmov o oslobodení od dane, bude musieť vyčísliť podľa počtu dní ubytovania v jednotlivých mesiacoch úhrnnú ročnú sumu oslobodenú od dane. Užívatelia, ktorí spracovávajú mzdu v systéme Humanet, túto úhrnnú ročnú sumu zadajú do novej mzdovej položky SMF90987 Suma do r. 13 potvrdenia o zdaň. príjme 2018 pri spracovaní decembrovej výplaty. Tým sa táto suma zapíše do nového riadku 13 Potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2018.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová, metodik PaM, HOUR, spol. s r.o.