Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Použitie sociálneho fondu

Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancom podľa §7 zákona č. 152/1994 Z.z. zo sociálneho fondu nasledovné prostriedky:

  • na stravovanie nad rozsah Zákonníka práce
  • na dopravu do zamestnania a späť
  • na služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily
  • na účasť na kultúrnych a športových podujatiach
  • zdravotnú starostlivosť
  • sociálnu výpomoc a pôžičky
  • doplnkové dôchodkové sporenie, okrem príspevku, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
  • a na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov

Rodina

Príspevok z fondu môže zamestnávateľ poskytnúť nielen zamestnancovi, ale aj rodinnému príslušníkovi, za ktorého sa považuje manžel, manželka a nezaopatrené dieťa, poberateľovi starobného ( predčasného starobného, invalidného) dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával ku dňu odchodu do dôchodku.

Ak sa tieto prostriedky v danom roku nevyčerpajú, môžu sa previesť do nasledovného kalendárneho roka.