Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou sa rozširuje

Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou sa rozširuje

Podľa Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) povinnosť doručovať podania finančnej správe elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 má od 1.1.2014:

  • 1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  • 2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • 3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • 4. zástupca neuvedený v bodoch 2. a 3. za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.


Od 1.1.2018 sa povinná elektronická komunikácia rozšírila na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov (neuvedených v bodoch 2 a 3) a od 1.7.2018 sa rozširuje aj na všetky fyzické osoby – podnikateľov a ich zástupcov (neuvedených v bodoch 2 a 3).

Pre daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie podľa § 12 ods. 3 Zákona o dani z príjmov (napr. občianske združenia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vyššie územné celky, príspevkové a rozpočtové organizácie, nadácie) bude aj po termíne 1.1.2018 elektronická komunikácia dobrovoľná, keďže nie sú zapísaní v Obchodnom registri.

Ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) ani eID kartou, musí so správcom dane uzatvoriť písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Finančná správa upozorňuje, že od 1.1.2018 právnické osoby nemajú možnosť s daňovým a colným úradom uzatvoriť dohodu, dohodu môžu uzatvárať už len fyzické osoby.

Daňový subjekt môže elektronicky odosielať dokumenty finančnej správe troma spôsobmi:

  • aktivovaním eID karty (občianskeho preukazu s čipom),
  • aktivovaním kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP),
  • prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní (platí len pre fyzické osoby).

Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám daňový subjekt potrebuje:

  • v prípade občianskeho preukazu s čipom (eID karty) - čítačku čipových kariet, nainštalovaný softvér: ovládače k čítačke kariet,
  • v prípade kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) – kvalifikovaný certifikát uložený na prenosnom médiu,
  • v prípade dohody – pridelené ID a heslo.

Na portáli Finančnej správy SR je zverejnené množstvo informácií týkajúcich sa elektronickej komunikácie - ako sa zaregistrovať na Portáli finančnej správy (PFS), ako sa autorizovať či ako podávať dokumenty elektronicky. Okrem textových manuálov sú na stránke pripravené videá prezentujúce jednotlivé postupy, aj popisy potenciálnych situácií a odporúčania.

Zdroj: Finančná správa SR