Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Povinnosť študenta, ktorý pracoval v zahraničí, podať daňové priznanie

Povinnosť študenta, ktorý pracoval v zahraničí, podať daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie študentovi, ktorý pracoval v zahraničí

Ak ste študentom, ktorý v lete pracoval v zahraničí, informácie o zdaňovaní Vašich príjmov, ktoré ste tam dosiahli, nájdete v tomto článku.

Povinnosť podať daňové priznanie

Ak študent (ktorý je rezidentom SR) v lete resp. počas roka 2016 zarobí viac ako 1901,67 eura, má povinnosť podať na Slovensku daňové priznanie z týchto príjmov.

Ak študent počas roka dosiahol zdaniteľné príjmy len zo zamestnania, podáva daňové priznanie fyzických osôb typu A.

Ako prílohu k daňovému priznaniu študent priloží doklad o vyplatenom príjme, prípadne o zaplatenom povinnom poistnom (napr. výplatné pásky alebo potvrdenie od zahraničného zamestnávateľa, alebo iné preukazujúce doklady).

Lehota na podanie daňového priznania

Daňové priznanie za rok 2016 sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (t.j. do 31.3.2017). V tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Študent, ktorého súčasťou príjmov sú tiež zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov a to na základe oznámenia podaného správcovi dane do 31.03.2017.

V ktorom štáte študent zdaňuje dosiahnuté príjmy

Vo všeobecnosti platí, že daň zo závislej činnosti (zo zamestnania, z brigády) sa platí v tom štáte, v ktorom sa táto činnosť vykonáva. Študent teda svoje príjmy zo zamestnania zdaňuje v štáte, v ktorom ich dosiahol, ak mu na to vyplynie povinnosť v zmysle vnútroštátnych daňových predpisov daného štátu. Vo veci zdanenia tohto príjmu je preto potrebné, aby sa študent obrátil na príslušný finančný úrad v zahraničí, prípadne na svojho zahraničného zamestnávateľa.

Študent ako rezident SR je však povinný tento príjem uviesť aj v daňovom priznaní podanom na Slovensku, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2016 presiahnu sumu 1901,67 eura.

V prípade, ak študent pracuje v zahraničí, obyčajne už daň z tohto príjmu na Slovensku neplatí, nakoľko tieto príjmy vo všeobecnosti podliehajú zdaneniu v zahraničí a študent vo svojom daňovom priznaní na Slovensku uplatní príslušnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia.

Zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov

Pri príjmoch zo zamestnania, ktoré študent vykonával v štáte, s ktorým má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá na zabránenie dvojitého zdanenia určuje metódu vyňatia príjmov, študent uplatní túto metódu.

V prípade, že v príslušnej zmluve je určená metóda zápočtu dane, študent môže napriek tomu použiť metódu vyňatia príjmov, ak tieto boli v zahraničí preukázateľne zdanené a je to pre neho výhodnejšie (výnimka, ktorú umožňuje zákon o dani z príjmov).

Rovnako tak môže študent uplatniť metódu vyňatia príjmov aj v prípade, že pracuje v štáte, s ktorým Slovensko takúto zmluvu uzatvorenú nemá, ak tento príjem tam bol preukázateľne zdanený.

Poznámka: Výraz „preukázateľne zdanený príjem“ znamená, že príjmy boli v zahraničí podrobené zdaneniu podľa legislatívy toho konkrétneho štátu, bez ohľadu na výšku zaplatenej dane po uplatnení nezdaniteľných položiek, resp. úľav poskytnutých daňovou legislatívou daného štátu. Príjmy sú preukázateľne zdanené, ak štát vo všeobecnosti predmetné príjmy zdaňuje, t.j. sadzba dane je vyššia ako nula.

Možnosť vrátenia dane resp. preplatku na dani zo zahraničných príjmov

Slovensko nemôže vrátiť daň z príjmov, ktorá bola odvedená do štátneho rozpočtu iného štátu. Ak študent pracoval v lete v zahraničí, kde boli jeho príjmy zdanené, vo veci prípadného vrátenia dane resp. preplatku na dani je potrebné, aby sa obrátil na finančný úrad v štáte, v ktorom pracoval.

Zdroj: Finančná správa