Povinnosti študentov po skončení štúdia na strednej a vysokej škole

Povinnosti voči zdravotnej poisťovni

Počas štúdia je za študenta platiteľom poistného štát. Za absolventa strednej školy platí poistné štát do konca prázdnin, teda do 31. augusta kalendárneho roku, v ktorom skončilo stredoškolské štúdium. Pokiaľ ide o vysokoškolákov, štát za nich platí poistné do dňa zloženia štátnej záverečnej skúšky (pozor, nie do promócií).

Kedy sa študent nemusí nahlásiť v zdravotnej poisťovni

  • Ak zostane nezamestnaný a prihlási sa na úrade práce

u absolventa strednej školy tak stačí urobiť v septembri, konkrétne do 7. septembra daného kalendárneho roku. Je to preto, že až do 31. augusta je považovaný za nezaopatrené dieťa, za ktoré je platiteľom poistného štát. Navyše, rodičovi za toto obdobie patrí prídavok na dieťa. U absolventa vysokej školy sa za ukončenie sústavnej prípravy na povolanie považuje deň vykonania štátnej záverečnej skúšky. Ak si absolvent vysokej školy podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní od vykonania štátnej skúšky, úrad ho zaradí do evidencie odo dňa nasledujúceho po vykonaní skúšky, čím sa stáva evidovaným nezamestnaným, za ktorého je platiteľom poistného štát. Ďalšie informácie o evidencii na úrade PSVR pre absolventov škôl nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

  • Ak sa hneď po škole zamestná

oznamovaciu povinnosť za neho splní zamestnávateľ, ktorý za neho bude aj odvádzať poistné.

  • Ak po ukončení strednej školy plynulo nastúpi na vysokú školu

aj naďalej je platiteľom poistného štát, a to aj počas letných prázdnin do zápisu na vysokú školu.

  • Ak po bakalárskom štúdiu pokračuje v magisterskom/ inžinierskom programe dennou formou štúdia

a zápis na toto štúdium bol do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané predchádzajúce vysokoškolské vzdelanie, naďalej za neho platí poistné štát.

Kedy sa študent musí nahlásiť zdravotnej poisťovni

  • Ak zostane nezamestnaný a neprihlási sa na úrade práce 

stane sa samoplatiteľom a zdravotné poistenie si bude platiť sám. V tomto prípade je potrebné, aby do 8 dní navštívil zdravotnú poisťovňu a nahlásil jej to. U absolventov strednej školy je termín do 8. októbra kalendárneho roku, v ktorom ukončil stretnú školu. Následne bude odvádzať poistné na príslušný účet zdravotnej poisťovne.

  • Ak si založí živnosť 

v tomto prípade síce má voči zdravotnej poisťovni oznamovaciu povinnosť (musí si nahlásiť platiteľa poistného), môže si ju však splniť prostredníctvom tzv. jednotného kontaktného miesta (na živnostenskom úrade). Nemusí teda navštíviť pobočku zdravotnej poisťovne. To neplatí, ak absolvent začne podnikať na základe iného ako živnostenského zákona, v takom prípade musí oznamovaciu povinnosť v poisťovni splniť sám do ôsmich dní. "Trochu iné povinnosti má absolvent po založení s. r. o. Zvážte, či sa vo vašom prípade oplatí viac živnosť, alebo s. r. o."

Viac informácií pre študentov stredných a vysokých škôl nájdete v Poradni pre študenta o zdravotnom poistení na stránke Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Za študenta do Sociálnej poisťovne - počas celého obdobia štúdia - neplatí nikto poistné na žiadny druh sociálneho poistenia. Doba štúdia sa od 1.1.2004 nezhodnocuje pri uplatňovaní si nároku na akúkoľvek dávku zo Sociálnej poisťovne. Po skončení štúdia môže vzniknúť niekoľko životných situácií. Všetky nižšie uvedené situácie platia rovnako pre absolventa stredoškolského aj vysokoškolského štúdia.

Kedy sa študent nemusí nahlásiť v Sociálnej poisťovni

  • Ak nezačne hneď po ukončení štúdia pracovať 

voči Sociálnej poisťovni mu nevzniknú žiadne povinnosti bez ohľadu na to, či sa zaeviduje alebo nezaeviduje na úrade práce. Nikto, ani štát, nebude za neho platiť poistné. Môže sa zúčastniť tzv. dobrovoľného poistenia, vtedy podá prihlášku cez registračný list fyzickej osoby.

  • Ak odíde do zahraničia

voči Sociálnej poisťovni mu nevzniknú žiadne povinnosti. Ak bol dobrovoľne poistený a zamestná sa v štáte Európskej únie, pričom zamestnávateľ bude za neho riadne odvádzať poistné na sociálne poistenie, musí sa z dobrovoľného poistenia odhlásiť.

  • Ak si založí živnosť 

voči Sociálnej poisťovni mu nevzniknú povinnosti ihneď. Povinné poistenie mu vznikne až od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti bol vyšší ako zákonom stanovená hranica.

  • Ak sa zamestná

voči Sociálnej poisťovni mu nevzniknú žiadne povinnosti. Všetky povinnosti voči Sociálnej poisťovni bude za neho plniť jeho zamestnávateľ.