Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z výkonu inšpekcie práce

Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z výkonu inšpekcie práce

Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z výkonu inšpekcie práce

Zákon č. 125/2016 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov ukladá zamestnávateľovi povinnosť inšpektorovi práce pri výkone inšpekcie práce:

  • a) umožniť voľný vstup do priestorov a na pracoviská a utvárať podmienky na nerušený a rýchly výkon inšpekcie práce,
  • b) poskytovať informácie o zistených neodstrániteľných nebezpečenstvách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo iných fyzických osôb,
  • c) umožniť odobratie nevyhnutne potrebného množstva vzoriek materiálov alebo látok na účely rozboru,
  • d) umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, video dokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon inšpekcie práce,
  • e) predložiť na požiadanie alebo najneskôr v čase zisťovania totožnosti fyzických osôb nachádzajúcich sa na jeho pracoviskách doklady, ktorými preukáže pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo právny vzťah k týmto osobám.

Zamestnávateľ je na požiadanie povinný poskytnúť inšpektorátu práce alebo inšpektorovi práce:

  • všetky podklady a informácie potrebné na výkon inšpekcie práce vrátane prvopisov dokladov a technických nosičov údajov,
  • meno osoby, ktorá vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, adresu miesta výkonu práce, dátum vzniku pracovnoprávneho vzťahu a predpokladaný rozsah práce,
  • meno domáckeho zamestnanca a adresu miesta výkonu práce.

Uvedené povinnosti má zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, aj vo vzťahu k prizvanému odborníkovi a k uchádzačovi.