Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Požívanie alkoholu, omamných a iných psychotropných látok u zamestnancov

Požívanie alkoholu, omamných a iných psychotropných látok u zamestnancov

Požívanie alkoholu, omamných a iných psychotropných látok u zamestnancov

Viete, ktorý zákon hovorí o kontrole požívania alkoholu alebo omamných a iných psychotropných látok u zamestnancov? Aké sú povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca voči tomuto zákonu?

Zákon č. 124 / 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hovorí o požívaní týchto látok:

 • § 12, odseku 2, písmena k a l.
  • Zamestnanec je povinný:

  • nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce,
  • podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise,

 • § 9, odseku 1, písmena b.
  • Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:

  • či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa,


Ak zamestnanec alebo vedúci zamestnanec je na pracovisku pod vplyvom alkoholu, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť jeho nadriadenému resp. zamestnávateľovi. Ten by mal následne zabezpečiť, v súlade s vnútorným predpisom, výkon kontroly, či zamestnanec dodržiava zákaz nepožívať alkoholické nápoje na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa v pracovnom čase ako aj zákaz nenastupovať pod ich vplyvom do práce.

Zamestnávatelia sa obracajú na inšpektoráty práce so žiadosťou o poradenstvo, či detekčná trubička pri výkone kontroly požívania alkoholu postačuje ako právny doklad na preukázanie požívania alkoholických nápojov. Detekčná trubička slúži len na orientačné zisťovanie, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu a teda stanovisko inšpektorátu je, že v prípade súdneho sporu o neplatnosť ukončenia pracovného pomeru by mohla byť spochybniteľným právnym podkladom – súdnym dôkazom.

Na zisťovanie prítomnosti alkoholu v dychu je vhodnejšie používať na to určený detekčný prístroj, ktorý musí byť pravidelne kalibrovaný a testovaný podľa pokynov výrobcu. Pokiaľ to tak nie je, namerané výsledky sú spochybniteľné.

Zdroj:

 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Inšpektorát práce