Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Belgicko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Belgicko

Dĺžka pracovného času a odpočinok

 • povinnosť dodržať limity maximálneho počtu hodín pracovného času a povinného rozsahu odpočinku,
 • belgické predpisy o pracovnom čase a dobách odpočinku sú založené na 5 hlavných princípoch:
  • obmedzenie individuálnych pracovných hodín (nie viac ako 8 hodín denne a 38 hodín týždenne), zákon však umožňuje prekročenie uvedených limitov v určitých prípadoch s tým, že prekročenie sa kompenzuje náhradným voľnom alebo mzdovým zvýhodnením,
  • zákaz výkonu práce mimo pracovného času špecifikovaného v pracovnoprávnych predpisoch (okrem výnimiek stanovených zákonom),
  • zákaz práce v nedeľu (okrem výnimiek stanovených zákonom),
  • zákaz práce počas štátnych sviatkov (až na výnimky stanovené zákonom),
  • zákaz nočnej práce - práce vykonávanej medzi 20.00- 06.00 hod. (mimo výnimiek stanovených zákonom).


Dĺžka dovolenky

 • nárok na dovolenku - minimálne 24 dní pre prácu 12 mesiacov, vrátane nepracovných dni stanovených kráľovským výnosom, ktoré sú na úrovni odpracovaných dní,
 • väčší rozsah dovolenky môže byť stanovený v kolektívnych zmluvách.

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

 • mzda počas vyslania nesmie byť nižšia ako minimálna mzda platná v Belgicku pre príslušný sektor,
 • v prípade, ak sa na zamestnanca nevzťahuje žiadna konkrétna platová stupnica, má nárok na minimálnu garantovanú mesačnú mzdu, ktorá je určená medziodvetvovou kolektívnou zmluvou. Jej výška je pre všetkých zamestnancov vo veku najmenej 21 rokov 1501,82 € (od 1. januára 2016). Mladí ľudia do 21 rokov majú nárok na nižšiu sumu,
 • mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas + 50 % mzdy (+ 100 % mzdy za prácu v nedeľu a sviatky).

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

 • prenájom pracovníkov je v zásade zakázaný s výnimkou oprávnených agentúr,
 • činnosť týchto agentúr na území Belgicka je možná na základe schválenia príslušných regionálnych úradov (regióny: Valónsko, Brusel - Flámske spoločenstvo, Nemecké spoločenstvo).

Zdroj: Inšpektorát práce