Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Dánsko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Dánsko

Dĺžka pracovného času a odpočinok

 • bežný pracovný týždeň na plný úväzok v Dánsku je 37 hodín týždenne,
 • pracovný týždeň je zvyčajne 5 dňový,
 • pracovná doba nie je v súkromnom sektore upravená zákonom, je stanovená v kolektívnych zmluvách alebo v jednotlivých pracovných zmluvách,
 • zamestnanec nesmie pracovať viac ako 48 hodín v priemere za 4 mesiace, zároveň musí mať zamestnanec denný odpočinok v dĺžke najmenej 11 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín,
 • zamestnanci musia mať tiež jeden deň voľna každý týždeň,
 • tieto pravidlá však neplatia pre všetky priemyselné odvetvia, napr. existujú rôzne pravidlá pre poľnohospodárstvo a prácu na zmeny,
 • pre prácu cez víkendy neexistujú žiadne osobitné pravidlá, je možné preto pracovať aj v nedeľu, zákon však uvádza, že v rámci 7 dňového obdobia má byť poskytnutý odpočinok v trvaní 24 hodín – zvyčajne v nedeľu, ale nie je to nevyhnutné.

Dĺžka dovolenky

 • zamestnanec poberajúci mzdu, má nárok na platenú dovolenku 5 týždňov od svojho zamestnávateľa, ak pracoval celý kalendárny rok pred rokom, v ktorom má dovolenku,
 • ak bol zamestnaný kratšie ako celý kalendárny rok, bude mu patriť 2,08 dňa za každý mesiac zamestnania,
 • ak zamestnanec zatiaľ nezískal nárok na 5 týždňov platenej dovolenky, stále má právo vybrať až 5 týždňov dovolenky, ale nebude zamestnávateľom zaplatená,
 • rok na účely dovolenky trvá od 1. mája do 30. apríla.

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

 • v Dánsku nie je ustanovená zákonná minimálna mzda, odmeňovanie a pracovné podmienky sú upravené kolektívnymi zmluvami alebo sa dohodnú individuálne medzi zamestnávateľom a zamestnancom,
 • najčastejšie formy odmeňovania v Dánsku sú mesačná mzda, denná mzda, hodinová mzda a úkolová sadzba,
 • v obchodnom sektore sú bežné provízie z predaja a v niektorých oblastiach boli tiež zavedené špeciálne schémy odmeňovania s cieľom poskytnúť možnosť nahradiť základnú mzdu mzdou na základe výsledkov resp. bonusmi,
 • kolektívne resp. individuálne zmluvy zároveň stanovujú platby za nadčasy (alebo poskytnutie náhradného voľna), za prácu vo sviatky a večernú resp. nočnú prácu,
 • hodinová, denná a úkolová mzda je vyplácaná spravidla raz alebo dvakrát za mesiac, mesačná mzda 1x mesačne.

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

 • agentúry dočasného zamestnávania sú povinné dodržiavať kolektívne zmluvy alebo musia zabezpečiť dočasným zamestnancom rovnaké podmienky ako majú kmeňoví zamestnanci.

Zdroj: Inšpektorát práce