Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Fínsko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Fínsko

Dĺžka pracovného času a odpočinok

  • štandardný týždenný pracovný čas má v priemere rozsah 40 hodín,
  • denný pracovný čas je 8 hodín, v 2 týždňovom období nepresahuje týždenný pracovný čas 80 hodín a v 3 týždňovom období nepresahuje týždenný pracovný čas 120 hodín, pracovný čas môže byť ustanovený aj kolektívnou zmluvou,
  • denný odpočinok trvá minimálne 11 hodín, týždenný odpočinok trvá minimálne 35 hodín.

Dĺžka dovolenky

  • zamestnanec má nárok na 2 dni dovolenky na mesiac (pokiaľ je zamestnaný menej ako 1 rok) alebo 2,5 dňa na mesiac - v mnohých kolektívnych zmluvách je dohodnutý bonus dodatočná náhrada mzdy zvyčajne vo výške polovice štandardnej náhrady mzdy za dovolenku.

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

  • vo Fínsku nie je ustanovená všeobecná minimálna mzda, vo väčšine odvetví mzdové tarify upravujú kolektívne zmluvy, vrátane rôznych benefitov (napr. strava, ubytovanie),
  • mzdy v kolektívnych zmluvách zohľadňujú profesionálne zručnosti, skúsenosti a geografickú situáciu pracoviska, pokiaľ sa na zamestnanca nevzťahuje kolektívna zmluva, zamestnávateľ mu musí poskytnúť primeranú mzdu,
  • odpracovaný čas presahujúci štandardný pracovný čas (zvyčajne nad 8 hodín) je práca nadčas, za prvé 2 hodiny denného nadčasu je mzdové zvýhodnenie 50 % a za ďalšie hodiny nadčasu je mzdové zvýhodnenie 100 %,
  • za týždňové nadčasy je mzdové zvýhodnenie 50 %, prvých 12 nadčasových hodín 2 týždňového obdobia a prvých 18 hodín nadčasov 3 týždňového obdobia je mzdové zvýhodnenie 50 %, ďalšie hodiny nadčasov je mzdové zvýhodnenie 100%.

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

  • na dočasných zamestnancov sa uplatňujú rovnaké podmienky ako na kmeňových zamestnancov, t. j. vzťahujú sa na nich príslušné kolektívne zmluvy, prípadne im musí byť poskytnutá primeraná mzda, dočasní zamestnanci musia mať rovnaký prístup k službám a zariadeniam užívateľského zamestnávateľa ako jeho kmeňoví zamestnanci, ak tento prístup nemajú, musí to byť zdôvodnené objektívnymi dôvodmi,
  • užívateľský zamestnávateľ však nie je povinný poskytovať finančnú podporu dočasným zamestnancom pri využívaní uvedených služieb alebo zariadení.

Zdroj: Inšpektorát práce