Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Grécko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Grécko

Dĺžka pracovného času a odpočinok

  • všetci zamestnanci majú 8 hodinový denný pracovný čas,
  • týždenný pracovný čas má rozsah 40 hodín,
  • denný odpočinok trvá minimálne 11 po sebe nasledujúcich hodín v období 24 hodín,
  • týždenný odpočinok v rámci 5 dňového pracovného týždňa trvá 48 hodín, z objektívnych dôvodov možno minimálny týždenný odpočinok skrátiť na 24 neprerušovaných hodín, ktoré zahŕňajú nedeľu,
  • týždenný pracovný čas v období najviac 4 mesiacov nesmie presiahnuť v priemere 48 hodín vrátane práce nadčas.

Dĺžka dovolenky

  • každý zamestnanec od nástupu do práce až do 12 mesiacov nepretržitého zamestnania má nárok na podiel z dovolenky za kalendárny rok v pomere k pracovnej doby, akú odpracoval u daného zamestnávateľa. Nárok na dovolenku sa vypočíta ako podiel zo základnej výmery 24 pracovných dní ročne pri 6 dňovom pracovnom týždni alebo 20 pracovných dní pri 5 dňovom pracovnom týždni. V druhom kalendárnom roku má zamestnanec nárok na dovolenku za kalendárny rok, ktorý zodpovedá dĺžke zamestnania v podniku. Dovolenka sa zvýši o 1 pracovný deň za každý odpracovaný rok navyše až do 26 pracovných dní, alebo do 22 dní, ak podnik pôsobí v rámci 5 dňového týždňa.

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

  • minimálne mzdy sú stanovené v kolektívnych zmluvách pre príslušné odvetvia a nesmú klesnúť pod všeobecnú úroveň minimálnej mzdy stanovenej legislatívou a to v sume 683,76 €,
  • zamestnanci sú zvyčajne vyplácaní na mesačnej, týždennej alebo dennej báze,
  • práca nadčas - pri 5 dňovom pracovnom týždni sú nadčasy 40 - 45 hodín týždenne, pri 6 dňovom týždni sú nadčasy 40 - 48 hodín týždenne, mzdové zvýhodnenie za nadčasy + 20 % mzdy.

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

  • všetky subjekty vysielajúce svojich zamestnancov do Grécka sú povinné poskytnúť základné pracovné podmienky stanovené gréckymi predpismi (zákonmi, nariadeniami, vyhláškami), národnou kolektívnou zmluvou a inými platnými kolektívnymi zmluvami.

Zdroj: Inšpektorát práce