Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Litva

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Litva

Dĺžka pracovného času a odpočinok

 • týždenný pracovný čas nesmie prekročiť 40 hodín,
 • denný pracovný čas nesmie prekročiť 8 hodín,
 • zákony, nariadenia vlády alebo kolektívne zmluvy môžu ustanoviť výnimky v rámci skrátenia pracovného času, u zamestnancov pracujúcich na 2 a viac pracovných pomerov nesmie byť denný pracovný čas dlhší ako 12 hodín,
 • maximálny pracovný čas vrátane práce nadčas nesmie presiahnuť 48 hodín pre obdobie 7 pracovných dní alebo v priemere.

Dĺžka dovolenky

 • minimálny rozsah ročnej dovolenky je 28 kalendárnych dní, dlhšia dovolenka v rozsahu 35 dní musí byť poskytnutá:
  • zamestnancom do 18 rokov,
  • zamestnancom, ktorí sa ako jediní rodičia starajú o deti do 14 rokov alebo o postihnuté deti do 18 rokov,
  • zamestnancom so zníženou zdravotnou spôsobilosťou,
  • ďalším zamestnancom v zmysle zákona,

 • ročná dovolenka nemôže byť skrátená u zamestnancov na kratší pracovný čas.

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

 • mesačná mzda zamestnanca nesmie byť nižšia ako minimálna mzda stanovená vládou, na odporúčanie Rady Tripartity – od 1.1.2016 je minimálna mesačná mzda stanovená na úrovni 350 €,
 • suma minimálnej mzdy môže byť odlišná v rôznych odvetviach, regiónoch alebo u rozličných kategórií zamestnancov,
 • v kolektívnych zmluvách alebo v pracovných zmluvách môžu byť dojednané iba vyššie úrovne minimálnej mzdy,
 • nadčasy: mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas musí byť 1,5 násobkom hodinovej alebo mesačnej mzdy zamestnanca.

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

 • zmluva o dočasnom zamestnaní musí okrem povinných podmienok pracovnej zmluvy ustanovených Zákonníkom práce obsahovať ďalšie podmienky:
  • postup pridelenia a ukončenia pridelenia dočasného zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi,
  • postup oznamovania začiatku a konca výkonu práce pre užívateľského zamestnávateľa,
  • výšku mzdy a spôsob odmeňovania v obdobiach medzi pridelením zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi,
  • rozpis pracovných zmien dočasného zamestnanca.


Zdroj: Inšpektorát práce