Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Lotyšsko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Lotyšsko

Dĺžka pracovného času a odpočinok

  • v zásade denný pracovný čas nesmie presiahnuť 8 hodín a týždenný pracovný čas 40 hodín,
  • v každom prípade v rámci celkovej pracovnej doby je zakázané zamestnávať zamestnanca po dobu dlhšiu ako neprerušovaných 24 hodín a 56 hodín týždenne,
  • dĺžka denného odpočinku v rámci 24 hodín nesmie byť nižšia ako 12 po sebe nasledujúcich hodín. Toto neplatí, ak je ustanovené tzv. organizovanie pracovného času,
  • dĺžka týždenného odpočinku počas 7 dňového obdobia nesmie byť kratšia ako 42 po sebe nasledujúcich hodín. Toto neplatí, ak je ustanovené tzv. organizovanie pracovného času.

Dĺžka dovolenky

  • každý zamestnanec má nárok na každoročnú platenú dovolenku, ktorá nemôže byť kratšia ako 4 kalendárne týždne, mimo štátnych sviatkov.

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

  • minimálna mzda nesmie byť nižšia ako úroveň stanovená štátom, minimálna mesačná mzda v rámci bežnej pracovnej doby je 370 €,
  • zamestnanec, ktorý vykonáva prácu nadčas alebo prácu vo sviatok, má nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho hodinovej alebo dennej mzdy, ak bola dohodnutá úkolová mzda, mzdové zvýhodnenie je najmenej 100 % úkolovej sadzby.

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

  • poskytovanie pracovných služieb (okrem posádky lode) sa povoľuje subjektom, ktorým vydala príslušnú licenciu Štátna agentúra pre zamestnanosť. Rozhodnutie o vydaní, pozastavení vykonávania činnosti na základe licencie alebo o zrušení licencie vydáva Štátna agentúra pre zamestnanosť,
  • licencie sa vydávajú na dobu neurčitú.

Zdroj: Inšpektorát práce