Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Maďarsko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Maďarsko

Dĺžka pracovného času a odpočinok

 • zvyčajný denný pracovný čas je 8 hodín, môže byť predĺžený po dohode maximálne na 12 hodín, maximálny týždenný pracovný čas zamestnanca nesmie prekročiť 48 hodín, výnimky sú definované zákonom,
 • denný odpočinok je minimálne 11 neprerušovaných hodín medzi zmenami, možno za vymedzených podmienok skrátiť na 8 hodín (7 hodín),
 • týždenný čas - zamestnanec má nárok na 2 dni odpočinku v rámci týždňa (prípadne v rámci 6 dní), výnimky - 1 deň odpočinku v mesiaci má pripadnúť na nedeľu.

Dĺžka dovolenky

 • základná výmera dovolenky: zamestnanec má nárok na 20 pracovných dní dovolenky,
 • ďalšie dni dovolenky: v rozsahu 1 - 10 dní vzniká zamestnancovi nárok podľa dosiahnutého veku, v rozsahu 2 - 7 dní podľa počtu detí,
 • otec má nárok na 5 dní dovolenky pri narodení dieťaťa,
 • zamestnanec do 18 roku veku má nárok na 5 dní dovolenky,
 • zamestnanci pracujúci pod zemou alebo minimálne 3 hodiny denne pri ionizujúcom žiarení majú nárok na 5 dní dovolenky,
 • osoby s určitým zdravotným postihnutím majú nárok na 5 dní dovolenky.

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

 • minimálna mzda je stanovovaná vládnym dekrétom – môže byť odlišná pre rôzne skupiny zamestnancov,
 • výška mesačnej hrubej minimálnej mzdy od 1.1.2016 je 353,05 €,
 • za prácu nadčas má zamestnanec nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas + 50% mzdy alebo náhradné voľno,
 • ak je práca nadčas nariadená na deň v rámci týždňového odpočinku má zamestnanec nárok na mzdové zvýhodnenie + 100 % mzdy, prípadne + 50 % mzdy ak poskytne iný deň v rámci týždňového odpočinku.

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

 • pridelenie zamestnancov užívateľskému zamestnávateľovi nie je dovolené, ak:
  • je to špecifikované v zákone,
  • ak majú nahradiť štrajkujúcich zamestnancov,
  • ak užívateľský zamestnávateľ ukončil pracovnoprávny vzťah so zamestnancom v lehote 6 mesiacov zo špecifických operatívnych dôvodov uvedených v zákone,
  • ak presiahlo dobu 5 rokov,
 • užívateľský zamestnávateľ nie je oprávnený nariadiť zamestnancovi agentúry dočasného zamestnávania pracovať u iného zamestnávateľa,
 • dohoda medzi užívateľským zamestnávateľom a agentúrou dočasného zamestnávania má špecifikovať podmienky pridelenia a rozdelenie zamestnávateľských práv,
 • pracovná zmluva musí obsahovať ustanovenie o tom, že bola uzavretá za účelom dočasnej práce a musí obsahovať popis práce a základnú mzdu.

Zdroj: Inšpektorát práce