Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné prostredie – 3. časť - Osvetlenie pri práci

Pracovné prostredie – 3. časť - Osvetlenie pri práci

Osvetlenie je jednou z hlavných podmienok pracovného prostredia.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť dostatočné osvetlenie pracovných priestorov.

Pracoviská, na ktorých je potrebné združené osvetlenie, alebo pracoviská bez denného osvetlenia možno prevádzkovať, len ak z technických, bezpečnostných alebo prevádzkových dôvodov nie je možné zabezpečiť denné osvetlenie.

Zamestnávateľ, ktorý prevádzkuje pracoviská podľa vyššieho odseku, je povinný zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov náhradnými opatreniami ustanovenými vykonávacím predpisom – vyhláškou 206/2011 Z.z o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.

Vyhláška ustanovuje najmä:

 • denné osvetlenie pracoviska,
 • umelé osvetlenie pracoviska,
 • združené osvetlenie pracoviska,
 • pracovisko bez denného osvetlenia.

Svetlo predstavuje malú časť spektra elektromagnetických vĺn, ktoré je viditeľné ľudským okom.

Oči človeka najlepšie vnímajú denné svetlo, ktoré je pre pracovné prostredie najvhodnejšie.

Denné svetlo je však premenlivé, mení sa v závislosti od dennej alebo ročnej doby a klimatických podmienok okolia, preto je predovšetkým doplňované umelým osvetlením.

Optimálnym riešením svetelných podmienok pre prácu sa:

 • zabráni zrakovej únave,
 • zvýši sa pracovná pohoda, produktivita i presnosť vykonávanej práce.

Vhodné osvetlenie poskytuje dostatočnú viditeľnosť a bezpečnú orientáciu v priestore, v ktorom sa zamestnanec nachádza.

Kvalitu osvetlenia ovplyvňuje veľa činiteľov, z ktorých sú dôležité:

 • Intenzita osvetlenia, ktorú podmieňuje druh práce a rozlišovacie podrobnosti pri nej.
 • Rovnomernosť osvetlenia ovplyvnená umiestnením, druhom a počtom svietidiel a odrážavosťou náterov pracovného prostredia.
 • Tienivosť osvetlenia je daná podielom zatienenia a plného osvetlenia. Tienivosť má dôležitý význam najmä pre priestorovú orientáciu.
 • Obmedzenie oslnenia.
 • Farba svetla závisí od teploty svetelného zdroja (žiarovky majú teplejšie tóny, žiarivky sú naopak studené).

Osvetlenie ovplyvňuje teda výkon a kvalitu práce zamestnanca a tiež vznik prípadných úrazov a nehôd.

Zdroj:

 • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
 • Vyhláška č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.
 • Vyhláška č. 206/2011 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.