Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

Pracovný posudok

Podľa § 75 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.

Potvrdenie o zamestnaní

Podľa § 75 ods. 2 Zákonníka práce je zamestnávateľ pri skončení pracovného pomeru, teda v deň skončenia pracovného pomeru, povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných pôžitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti,

e) údaj o dohode o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po skončení štúdia, alebo prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí (§ 53 ods. 2 Zákonníka práce),

f) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a Zákonníka práce.

Potvrdením o zamestnaní je zápočtový list, ktorý obsahuje predovšetkým údaje o dobe trvania pracovného pomeru, druhu vykonávaných prác, údaje o vykonávaných zrážkach a údaj o poskytnutí odchodného.

K potvrdeniu o zamestnaní sa prikladajú dokumenty, ktoré obsahujú údaje pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a pre výpočet podpory v nezamestnanosti:

  • potvrdenie fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti,
  • potvrdenie na účely nároku na dávku v nezamestnanosti.

Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.

Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Od 1.4.2014 už Sociálna poisťovňa nebude žiadať potvrdenie k dávke v nezamestnanosti

V záujme zníženia administratívneho zaťaženia zamestnávateľov Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. apríla 2014 nebude pri podávaní žiadosti o dávku v nezamestnanosti požadovať vyplnené tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“. Uvedené tlačivo predkladal doteraz buď žiadateľ o dávku v nezamestnanosti, ktorý o jeho vystavenie požiadal svojho zamestnávateľa, alebo bol o vystavenie a doručenie tohto tlačiva požiadaný pobočkou Sociálnej poisťovne priamo zamestnávateľ. Od uvedeného dátumu bude Sociálna poisťovňa žiadať toto tlačivo výlučne v sporných prípadoch, a to priamo od zamestnávateľa žiadateľa o dávku v nezamestnanosti.

Otázkou zostáva, či nevydanie potvrdenia k dávke v nezamestnanosti pri ukončení pracovného pomeru nebude pri kontrole z Inšpektorátu práce posudzované ako porušenie ustanovení Zákonníka práce.