Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Preddavky na daň z príjmov PO – 1. časť – Výška preddavkov a lehota na ich platenie

Preddavky na daň z príjmov PO – 1. časť – Výška preddavkov a lehota na ich platenie

Preddavky na daň z príjmov PO – 1. časť – Výška preddavkov a lehota na ich platenie

Preddavok na daň je definovaný v § 2 písm. u) zákona o dani z príjmov (ďalej len ZDP) ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie (§ 51c ods. 1 ZDP).

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len „preddavky na daň“) upravuje § 42 ZDP.

1. oddiel Výška preddavkov na daň a lehoty ich platenia

V § 42 ods. 1 až 3 ZDP je upravené platenie preddavkov na daň a lehoty ich platenia (mesačne, štvrťročne) nasledovne:

  • ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa odseku 6 presiahla sumu 16 600 €, daňovník dane z príjmov právnickej osoby je povinný platiť mesačné preddavky na daň (§ 42 ods. 1 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného mesiaca;
  • ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa odseku 6 presiahla sumu 2 500 € a nepresiahla sumu 16 600 €, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň (§ 42 ods. 2 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

Príklad č. 1

Daňovník – právnická osoba má zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 01.02.2017 do 31.01.2018. Daňovníkovi v tomto zdaňovacom období vznikne povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. V akých lehotách sú splatné tieto preddavky na daň?

Preddavky na daň u daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorý začne 01.02.2017 a skončí 31.01.2018, sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka, tzn. do 02.05.2017*, 31.07.2017, 31.10.2017 a 31.01.2018.

* Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“), ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Ak správca dane neurčí platenie preddavkov na daň rozhodnutím podľa § 42 ods. 10 ZDP, preddavky na daň neplatí:

  • daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa odseku 6 nepresiahla 2 500 € [§ 42 ods. 3 písm. a) ZDP];

Poznámka: Preddavky na daň neplatí ani daňovník, ktorý na riadku 400 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“) vykázal daňovú stratu, resp. na riadku 800 daňového priznania vykázal daňovú povinnosť, ktorá nepresiahla 2 500 € a vznikla mu povinnosť platiť daňovú licenciu podľa § 46b ZDP vo výške 2 880 €. Takýto daňovník zo sumy daňovej licencie neplatí preddavky na daň. Podľa § 42 ods. 6 ZDP daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa § 15 ZDP platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce zo ZDP, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí a o daň vyberanú podľa § 43 ZDP odpočítanú ako preddavok na daň, tzn. pri výpočte preddavkov na daň sa vychádza z riadku 500 daňového priznania.

  • daňovník v likvidácii alebo v konkurze v zdaňovacom období podľa § 41 ods. 4 a 6 ZDP. Daňovník počas reštrukturalizácie platí preddavky na daň rovnako ako pred povolením reštrukturalizácie, čo súvisí so skutočnosťou, že podľa § 14 ods. 2 ZDP povolením reštrukturalizácie u daňovníka nedochádza k zmene zdaňovacieho obdobia, tzn. daňovník podáva daňové priznanie tak, ako keby k povoleniu reštrukturalizácie nedošlo (nevzniká samostatné zdaňovacie obdobie) [§ 42 ods. 3 písm. b) ZDP];
  • daňovník podľa odseku 8, tzn. daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie neplatí preddavky na daň. Tento daňovník sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná v lehote na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní [§ 42 ods. 3 písm. c) ZDP].

Zdroj: Finančná správa SR – Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby