Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Preddavky na daň z príjmov PO – 11. časť – Započítanie preddavkov na daň na úhradu dane uvedenú v daňovom priznaní

Preddavky na daň z príjmov PO – 11. časť – Započítanie preddavkov na daň na úhradu dane uvedenú v daňovom priznaní

Preddavky na daň z príjmov PO – 11. časť – Započítanie preddavkov na daň na úhradu dane uvedenú v daňovom priznaní

Podľa § 51c ods. 1 zákona o dani z príjmov (ďalej len ZDP) sa preddavky na daň platia v eurách a po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

V daňovom priznaní v časti - Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu, na riadku 1010 - Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 a 51c ods. 1 ZDP (do lehoty na podanie daňového priznania) sa v súlade s poučením na vyplnenie daňového priznania uvádza suma preddavkov na daň zaplatených v zdaňovacom období podľa § 42 a 51c ods. 1 ZDP (znížená o časť prevyšujúcu preddavky na daň zaplatené do lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá bola daňovníkovi vrátená na základe žiadosti podľa § 42 ods. 9 ZDP). Do tejto sumy sa započítavajú aj preddavky na daň, ktoré daňovník uhradil po skončení zdaňovacieho obdobia, najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania. Súčasťou tejto sumy je aj preplatok, ak bol použitý na úhradu preddavkov na daň podľa § 79 daňového poriadku. Do tejto sumy sa nezapočítavajú preddavky na daň platené daňovníkom na budúce zdaňovacie obdobie do lehoty na podania daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, napr. mesačné preddavky na daň platené za január, február a marec 2017, ktoré sa zahrnú do sumy preddavkov na daň zaplatených na zdaňovacie obdobie roka 2017.

Ak z podaného daňového priznania vyplynie, že daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie je vyššia ako preddavky na daň zaplatené v priebehu zdaňovacieho obdobia, na ktoré boli platené, daňovník je povinný daň doplatiť v lehote na podanie daňového priznania, tzn. za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2016, do 31.03.2017 (za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania).

Ak daňová povinnosť uvedená v daňovom priznaní je nižšia ako zaplatené preddavky na daň, daňovníkovi vznikne daňový preplatok a daňovník môže požiadať o jeho vrátenie. Pri vrátení preplatku na dani správca dane postupuje podľa § 79 daňového poriadku.

Zdroj: Finančná správa SR – Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby